Neutrofiler – nya mekanismer och nya markörer

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Forskningen bedrivs vid avdelningen för infektionsmedicin på BMC i nära samarbete med avdelningen för reumatologi och fokuserar kring nya mekanismer hos neutrofiler (en slags vita blodkroppar) som kan förklara eller prognosticera infektionssjukdom eller infektionskänslighet. Projekten drivs både som translationella studier där vi försöker förklara mekanismerna varför infektionssjukdom uppträder hos vissa individer samt som kliniskt inriktade studier där fokus ligger på att hitta nya markörer för att förutsäga risk att utveckla allvarlig infektionssjukdom. De områden vi är speciellt intresserade av är: 1. Neutrofilfunktion i slemhinnesekret såsom i saliv och luftvägar. 2. Hur neutrofilens ytreceptorer och utsöndrade proteiner kan användas för att tidigare upptäcka allvarlig infektionssjukdom 3. Neutrofilfunktion vid neutrofilassocierade reumatologiska sjukdomar 4. Neutrofilfunktion vid inducerad immunbrist (såsom vid olika cancerterapier)

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren