Ortopedisk sarkomforskning

Enhetsprofil

Forskning

Mjukdelssarkom utgör en heterogen grupp av ovanliga tumörer och innefattar ett 50-tal olika subtyper med varierande klinisk bild och prognos. Två tredjedelar är höggradigt maligna tumörer och en tredjedel av patienterna avlider i tumörsjukdom. I Södra sjukvårdsregion är vården av patienter med sarkom centraliserad till SUS/Lund. Sarkomgruppen i Lund utreder och behandlar patienter med sarkom och bedriver forskning med inriktning på hur tumöregenskaper i relation till behandlingsmetoder korrelerar till prognos. Vi har en stor databas med kompletta data kring behandlingar och uppföljningar av patienter med sarkom samt en biobank. Forskningen bedrivs i samarbete med avdelningarna för onkologi, patologi och klinisk genetik. Tumörerna identifieras utifrån histopatologiska, genetiska och molekylära egenskaper. Dessa relateras till behandlingsresultat och prognos. Vårt mål är att öka precisionen vid diagnostik och prognostik och försöka förbättra behandlingen av patienter med sarkom.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Ortopedi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren