Personlig patologi och cancerbehandling

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Trots de senaste årtiondenas betydande framsteg inom cancerforskningen, vilket bland annat avspeglas i ett ständigt ökande utbud av nya läkemedel, har cancerdiagnostiken, som bedrivs av patologer, inte utvecklats i samma takt. För att uppnå visionen om individualiserad cancerbehandling måste därför den kliniska patologin utveckla bättre verktyg för att kunna identifiera biologiska särdrag, s.k. biomarkörer, hos enskilda tumörer, som ger information om prognos och effekt av olika typer av behandlingar. Min forskning har som främsta fokus att identifiera sådana biomarkörer. För detta ändamål utför vi storskaliga antikroppsbaserade analyser av olika proteiner i humana tumörer. Vi studerar såväl tumörcellerna som den omgivande mikromiljön, t ex samspelet med immunförsvaret. De mest lovande biomarkörkandidaterna studeras sedan även i olika modellsystem med cancercellinjer. Vi studerar även hur genetiska och livsstilsrelaterade faktorer påverkar tumörutveckling och överlevnad.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren