Pragmatik och flerspråklighet

Enhetsprofil

Forskning

Fokus för forskningen är språkutveckling hos barn med språkstörning och barn med typisk utveckling, som gjorts i samarbete med tidigare doktorander och magisterstudenter. Följande språkliga domäner har studerats: fonologi (uttal och satsmelodi), grammatik och ordförråd. De senaste decennierna har fokus legat på pragmatisk förmåga och barns förmåga till interaktion med sin omgivning, där även barn med ADHD, autismspektrumtillstånd och cerebral pares inkluderats. Även historiska studier av logopediämnet och barnspråksforskning har utförts. En central inriktning av forskningen är studier av flerspråkiga barn, särskilt svensk-arabiska, med och utan språkstörning. Forskningen har genererat olika språktest som används kliniskt. En ny forskningsinriktning är att studera förekomsten av språkliga och pragmatiska problem hos klienter inom kriminalvården. Förutom vetenskapliga artiklar har forskningen också resulterat i flera större bokprojekt; det senaste om flerspråkighet.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren