• BesöksadressVisa på karta

  Lilla Gråbrödersgatan 4

  22 222 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Från Samuel Pufendorfs tid har man bedrivit forskning i internationell rätt (folkrätt) vid Lunds universitet. Idag företräds ämnet av en vital grupp av forskare bestående av två professorer, sju lektorer, varav fyra docenter, en biträdande universitetslektor, två post-doktorer och tolv doktorander. Dessa forskare ägnar sig åt frågor rörande det internationella rättssystemets struktur, liksom åt folkrättens teori och historia och förhållandet mellan internationell rätt och andra rättsordningar. De representerar specialområden som t.ex. migrations- och flyktingrätt, mänskliga rättigheter, internationell miljörätt och hållbar utveckling, de nya teknologiernas folkrätt och internationell ekonomisk rätt. En stor del av gruppens forskningsaktiviteter bedrivs i samarbete med forskare vid andra fakulteter vid Lunds universitet eller vid juridiska fakulteter i andra europeiska länder. Gruppen anordnar regelbundet seminarier, workshops och konferenser, och står alltsom oftast värd för internationella gästforskare.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren