• BesöksadressVisa på karta

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    222 22 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskningen i offentlig rätt omfattar den del av juridiken som rör maktutövningen i riksdag, regering, kommuner och annan offentlig förvaltning. Till den offentliga rätten räknas framför allt ämnena statsrätt (konstitutionell rätt) och förvaltningsrätt, inklusive allmän förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt och speciella områden som socialrätt, migrationsrätt, och politirätt. Den offentligrättsliga forskningen har nära anknytning till forskningen i skatterätt, miljörätt och EU-rätt. Flera av forskarna i offentlig rätt är också verksamma inom Health Law Research Centre. Den offentligrättsliga forskningen vid fakulteten är internationellt inriktad, med jämförelser med andra länders rättssystem och undersökningar av europarättens betydelse för svenska förhållanden. Forskningen bedrivs både på svenska och engelska.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen