Registerbaserad epidemiologi

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

I vår forskning använder vi oss av kohort- och registerbaserad information på individer för att undersöka primärt metabola- och livsstilsfaktorer i relation till risk och prognos av cancer, med tillägg av genetisk information i vissa studier. De större projekten som drivs av vår grupp är det norra Europa-baserade Metabola syndromet och Cancer projektet (Me-Can) och ett Sverige-baserat projekt av prostatacancer. Me-Can inkluderar ca 800,000 individer och 80,000 incidenta cancerfall bland vilka vi och Me-Can kollegor undersöker samband mellan metabola faktorer och cancerrisk. I de svenska studierna av prostatacancer undersöker vi sambanden mellan metabola faktorer och prostatacancer i detalj av tumörkaraktäristika och prognos. Flertalet svenska kohorter och register inkluderas här. Ett kommande stort projekt, ODDS (Obesity and Disease Development Sweden) studien, handlar om fetma och viktförändringar i samband med sjukdomsrisk, speciellt cancer, studerat bland miljontals män och kvinnor i Sverige.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren