• Telefon+4622221801

Enhetsprofil

Beskrivning

Gruppen leds av professor Christina Brogårdh, där flera seniora och juniora forskare ingår samt doktorander. I gruppen ingår också en gästprofessor och personer som är anställda vid Skånes universitetssjukhus. Forskningen och undervisningen som bedrivs i gruppen innefattar flera olika områden, såsom: -Neurorehabilitering; tex återhämtning och fatigue efter stroke, nya rehabiliteringsmetoder för att förbättra sensorimotorisk funktion för övre och nedre extremitet; samt hur funktionsförmågan och dagliga livet påverkas när man åldras med post-polio. -Mental hälsa; kroppsmedvetenhet och rörelsekvalitet hos unga med autism. -Global hälsa och tillgång till rehabilitering i låginkomstländer. -Fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd och dess effekt på fysisk och mental hälsa. -Lymfödem efter cancerbehandling; utvärdering av mätmetoder och effekter av kompressionsbehandling samt träning. Målet med forskningen är att personer som drabbats av olika sjukdomar ska uppleva en god livskvalitet och hållbar hälsa.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren