Enhetsprofil

Beskrivning

SASNET är en organisation för samverkan mellan fakulteter, institutioner och enskilda forskare som är engagerade i forskning om Sydasien (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka). Det övergripande syftet med verksamheten är att främja forskning och utbildning om Sydasien. SASNET ska, inom ramen för detta vidare syfte, bedriva informations- och utvecklingsinsatser, stödja ämnes- och disciplinöverskridande samarbeten vid Lunds universitet samt verka för att kontakter mellan Lunds universitet och andra intressenter inom och utom Sverige med verksamhet inom området etableras och upprätthålls.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren