Forskningsenheten: svårbehandlade psykiatriska tillstånd

Enhetsprofil

Forskning

I ett samarbetsnätverk av svenska och internationella forskare är vår målsättning att mäta, individualisera och förbättra behandlingsresultat och hälsa hos personer med psykiska störningar. Vi fokuserar på patienternas egenbedömningar, utveckling av självskattningsskalor & applikationer samt kliniskt relevanta biologiska markörer. Ett projekt syftar till att undersöka effekten av livsstilsintervention på metabola syndromet hos personer med allvarlig psykiatrisk sjukdom där vi kombinerar självrapportering med mätning av fysiologiska markörer. Ett annat projekt undersöker de medicinska konsekvenserna av olika subdiagnoser av bipolär sjukdom via analys av nationella registerdata. Vi studerar också sambanden mellan autism och schizofreni samt psykopatologiska skillnader mellan Aspergers syndrom och schizotypi hos vuxna. Dessutom har vi inlett beskrivande och kvalitativa studier av personer med allvarlig psykisk sjukdom, i syfte att bättre förstå och belysa centrala vardagliga problem.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Fria nyckelord

  • Psykos
  • psykisk ohälsa
  • bipolär sjukdom
  • autism
  • schizofreni
  • Aspergers syndrom

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren