Enhetsprofil

Forskningen i byggnadsmekanik handlar om att studera hur komplexa strukturer påverkas av olika laster. Strukturer som studeras varierar i skala från de minsta träcellerna upp till broar och byggnader, samt hur egenskaper på dessa skalor samspelar. Verksamheten utgår till stor del från datorberäkningar och utveckling av beräkningsmetoder som Finita elementmetoden, FEM. Man bygger upp en datormodell av en struktur genom att beskriva de enstaka delarnas materialegenskaper, geometri och plats, samt vilka krafter som verkar på strukturen. Ur denna modell kan man simulera hur strukturen deformeras, om den håller, hur den svänger och samverkar med omgivningen. Dessa beräkningar valideras genom testningar av enstaka material och hela strukturer i laboratorium där man mäter deformationer och brott vid olika belastningssituationer. Avdelningen förfogar bland annat över utrustning för mekanisk provning, inklusive en större anläggning med totalt 60 belastningsriggar för provning av konstruktionselement under långvarig b

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren