Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  • Telefon+46462221801, +46462221808

Enhetsprofil

Beskrivning

Fokus för forskningen kan sammanfattas med orden vardag, hälsa och välbefinnande. Aktivitet, dess komplexitet, mening och vilken betydelse det har för människors upplevelse av hälsa och välbefinnande – är centralt. Vi som är organiserade i gruppen arbetar i varierande omfattning med undervisning, forskning och med att sprida våra resultat till brukare och olika verksamheter i samhället.

Forskning

Forskningen kan relateras till olika former av vardagsrelaterad hälsa och ohälsa.. Populationerna som fokuseras i olika studier kan befinna sig i varierande livsstadier med varierande behov. Exempel på denna forskning är implementeringsstudier, aktivitetsbaserade interventioner, kvalitativ forskning och begreppsanalyser. Vidare beforskas och utvecklas arbetsterapi teori och aktivitetsvetenskap. Vardagsrelaterad hälsa och ohälsa rör exempelvis människor som upplever olika aspekter av obalans eller svårigheter att utföra sina dagliga aktiviteter i sin vardag. Individerna som fokuseras kan befinna sig i olika livsfaser , i olika kontexter och med olika behov. Vi studerar effekten av interventioner för hälsofrämjande förändringar i vardagslivet, rehabiliteringsprocesser och hur dagliga aktivitetsmönster och dess mening för individer i vardagen påverkas i olika livsfaser.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi
  • Annan hälsovetenskap

Nyckelord

  • Aktivitetsvetenskap
  • Global hälsa
  • Välbefinnande
  • Dagliga aktiviteter
  • Delaktighet

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren