Forskningsgruppen för Systemisk strålterapi

Enhetsprofil

Forskning

Gruppens huvudsakliga forskningsområde är systemisk behandling av spridd cancersjukdom med hjälp av terapeutiska radionuklider. För att optimera dosleveransen till tumörceller konjugeras radionukliderna till målsökande molekyler, t.ex. antikroppar, som söker sig till cancerspecifika antigen. Olika behandlingsstrategier utvärderas prekliniskt för bästa effektivitet. Multimodala bildgivande system som SPECT/PET/CT och optisk bildtagning med Cerenkovljus eller bioluminiscens används för att utvärdera bärarmolekylen och radionuklidens biokinetik, biologiska effekt, och egenskaper såsom tumörupptag och penetration. Gruppen arbetar också med att förbättra modeller för mikro- och makrodosimetri t.ex. baserade på bildgivande tekniker. I arbetet kombineras grund- och translationell forskning, med syfte att implementera nya radionuklidterapier i kliniken. Nuvarande fokus ligger, efter lovande prekliniska resultat, på prostatacancer och radioimmunoterapi riktad mot humant kallikrein 2 (hK2).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Radiologi och bildbehandling

Fria nyckelord

  • Nuklearmedicin
  • Medicinsk bildtagning
  • Radioimmunoterapi
  • Dosimetri
  • Strålbehandling
  • Prostatacancer
  • hk2

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren