Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande, MedCUL

Enhetsprofil

Beskrivning

MedCUL är Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande. Vi erbjuder kompetensutveckling inom undervisning och lärande. Vi verkar för att utformning av, beslut om och genomförande av utbildning ska vila på aktuellt internationellt kunskapsläge inom utbildningsområdet.

Forskning

I medicinsk pedagogik studerar man lärande och lärandets förutsättningar i hälso- och sjukvårdsutbildningar, t ex läkar-, sjuksköterske- och sjukgymnastutbildningarna. Dessa utbildningar bedrivs i nära samarbete med hälso- och sjukvården med patienter och deras hälsa i centrum. I forskningen i ämnet studeras sådant som är viktigt för att utbilda framtidens sjukvårdsanställda t ex lärande i sjukvården, kommunikation med patienter och annan personal samt bedömning av läranderesultat. Ämnet är multidisciplinärt till sin karaktär, vilket innebär att forskare inom ämnet kan ha bakgrunder, även forskarutbildning, inom så vitt skilda ämnen som t ex medicin, pedagogik, vård, psykologi eller sociologi. Forskningen vid MedCUL är framförallt inriktad mot pedagogisk utveckling och lärares utvecklingsmöjligheter. Vår forskning ligger nära den direkta tillämpningen.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren