Enhetsprofil

Beskrivning

Palliativt Utvecklingscentrum är en del av Lunds universitet och Region Skåne. Vi arbetar med forskning, utveckling och utbildning inom palliativ vård med det övergripande målet att vården av människor i livets slutskede ska ha högsta möjliga prioritet och kvalitet. Detta oavsett sjukdom och var man vårdas.

Forskning

Våra forskningsprojekt utgår från olika perspektiv, exempelvis kommunikation och samtal, folkhälsa- och samhälle, tidiga insatser i palliativ vård, existentiella frågor och utmaningar i livets slut samt vården av den döende människan. Forskningen är knuten till både nationella och internationella arbetsgrupper och nätverk. Vi prioriterar utbildningsinsatser för läkare och annan vårdpersonal inom grund- och vidareutbildning i palliativ vård. Kurser med samtalsträning med skådespelare är en viktig del av vår verksamhet. För att åtgärda en del av de utmaningar som finns i vården av patienter i livets slutskede har vi utvecklat ett beslutsstöd för att bättre förstå och möta patienters palliativa vårdbehov. Detta innehåller en evidensbaserad vägledning med syfte att göra rätt vårdinsatser vid rätt tillfällen. Det har redan fått stor spridning nationellt och följs upp vetenskapligt med syftet att individen – patienten - alltid ska vara i centrum.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Klinisk medicin
 • Hälsovetenskaper
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Omvårdnad

Nyckelord

 • Palliativ vård
 • Vård i livets slutskede
 • Hälso- och sjukvård
 • Hospicevård
 • Palliativ medicin
 • Vård i hemmet
 • Avancerad sjukvård i hemmet
 • Kommunikation

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren