The Liquid Biopsy och Tumörprogression i Bröstcancer

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Metastaserande bröstcancer är en ledande dödsorsak bland medelålders kvinnor. Målsättningen med vår forskning är att studera de två mekanismerna för spridning; lymfogen och hematogen, och att karakterisera spridda tumörceller, i förhållande till patienters sjukdomsförlopp i kliniska kohorter. Även synkrona lymfkörtelmetastaser visar tecken på tumörprogression jämfört med primärtumören med betydelse för den enskilda patientens prognos. I manifesta fjärrmetastaser och hos cirkulerande tumörceller (CTC) i perifert blod är denna tumörevolution än mer framträdande. I CTC-MBC studien (Clinical Trials NCT01322893) inkluderas patienter med metastaserande bröstcancer och sekventiella blodprover samlas in för kvantifiering och molekylär karaktärisering av CTCs med CellSearch®, och även serum- och plasmaprover från samma provtagningar analyseras, s.k. ”liquid biopsies”. Med en särskild utarbetad teknik kan sedan uttryck av prediktiva markörer hos CTCs karaktäriseras i realtid.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Bröstcancer
  • cirkulerande tumörceller
  • prognostiska faktorer

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren