Enhetsprofil

Forskning

Lundbystudien är en världsunik deskriptiv psykiatrisk epidemiologisk studie som startades 1947. Fältundersökningar har gjorts 1947, 1957, 1972 och 1997. Data är av hög kvalitet, validerade genom personliga intervjuer av specialistkompetenta psykiatriker, och diagnoserna har validerats mot olika klassifikationssystem som varit i bruk sedan 1947, där det senaste är DSM-IV. Totalt hade 42% av befolkningen någon gång i livet haft en psykiatrisk diagnos. Det långa perspektivet, 50 år gör det möjligt att studera de psykiska sjukdomarnas prevalens (förekomst), incidens (nyinsjuknande), naturliga förlopp och riskfaktorer vid psykisk sjukdom. Data förvaras hos Arkivcentrum Syd, Avdelningen Dokumenthantering vid Lunds universitet (analoga data) och Region Skåne där de nås via verktyget Comprima (digitala data). Data är tillgängliga efter ansökan till EPN (Etikprövningsnämnden) eller KVB (Kvalitetsregister, Vårddatabaser och Beredning). Kontakt: [email protected]

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Fria nyckelord

  • mentala hälsa
  • DSM IV

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren