Enhetsprofil

Forskning

Vårt mål är att finna nya angrepssätt för att behandla bröstcancer. Cancerceller har en förmåga att överleva under omständigheter då friska celler dör. Detta, tillsammans med förmågan att dela sig obegränsat, gör att tumören växer sig allt större. Om vi kan förstå vad som ger upphov till cancercellernas onormala överlevnadsförmåga ökar vår möjlighet att stoppa cancerns tillväxt. Cellernas överlevnad regleras av många olika proteiner inne i celler. Genom att gå in och påverka vissa specifika proteiner skulle vi därmed kunna få cancerceller att dö och därmed stoppa en tumörs från att växa. Ett annat mål är att identifiera molekylära mönster i en tumör som kan förutsäga prognos och svar på behandling. Här analyseras nivåer av en stor mängd molekyler från ett stort antal tumörer. Förhoppningen är att därigenom bättre kunna förutsäga hur tumören svarar på behandling och hur aggressiv den är.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren