Tumörmikromiljön

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Våra studier syftar till ökad kunskap om hur cancerceller kommunicerar i sin ogästvänliga närmiljö (mikromiljö) under tumörutvecklingen. Det långsiktiga målet är att utveckla nya biomarkörer och mer rationella behandlingsstrategier mot de mest aggressiva, behandlingsresistenta tumörcellerna. Mot bakgrund av tidigare fynd arbetar vi med hypotesen att transportvesiklar, såsom exosomer och endosomer, driver tumörutvecklingen och därmed utgör viktiga behandlingsmål. Vi använder avancerade experimentella modeller på cell- och organismnivå samt studier med patientprover och kliniska studier för att utreda hur cancerceller anpassar sig till stressfaktorer, såsom hypoxi och acidos (lågt pH) genom vesikelmekanismer. Vårt koncept kombinerar specifika egenskaper i tumörens mikromiljö med en unik strategi för att identifiera nya, cancercellspecifika målproteiner och diagnostiska verktyg med tydlig potential att komma cancerpatienter till nytta.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Tumormikromiljö
  • hypoxi
  • exosomer
  • immunterapi
  • angiones

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren