Enheten för klinisk suicidforskning

Enhetsprofil

Forskning

Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Det är en minskning sedan 1980-talet men de senaste femton åren har minskningen stannat av. Enheten för klinisk suicidforskning arbetar med olika områden inom suicidforskning med det övergripande syftet att bättre förstå hur suicid kan förebyggas. •Område A: Psykopatologi och riskfaktorer för patienter med risk för framtida suicid. Vi undersöker hur biologiska, psykologiska och sociala faktorer samverkar hos patienter med suicidrisk och om det går att identifiera potentiella biomarkörer för suicidrisk. •Område B: Hälso- och sjukvårdens betydelse för suicid. Vilken typ av vård har patienter som suiciderat fått? •Område C: Behandlingsstudier. Kan vi hitta nya behandlingar för olika patientgrupper med suicidrisk? Vår grupp undersöker nya behandlingsstrategier för patienter som gjort självmordsförsök, patienter med depression och patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren