Universitetets särskilda verksamheter

 • Besöksadress

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Centrumbildningar är samarbetsorgan för problemområden av fakultets- eller ämnesövergripande slag eller för frågor definierade utifrån ett samhälleligt perspektiv. Inrättade av universitetsstyrelse eller rektor.

Forskning

Universitetets särskilda verksamheter (USV) utgör en plattform för gränsöverskridande verksamheter som kompletterar de traditionella disciplinerna. Forskningen syftar till att vara gränsöverskridande och samhällsrelevant och har en stark internationell prägel. Universitets särskilda verksamheter tar sig an globala och regionala utmaningar i nära samarbete med aktörer utanför universitetet samt utgör viktiga nätverk på både regional och global nivå. Några av våra främsta tvärvetenskapliga forskningsområden är miljö och hållbarhet, hälsa, digitalisering, innovation och områdesstudier.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren