Genomiska analyser av urinblåscancer

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Uroteliala cancer, cancer i urinblåsan, är indelad i två större typer, icke-muskelinvasiv och muskel-invasiv cancer, med skilda biologiska och kliniska egenskaper. Prognos och behandling är i huvudsak baserade på patologiska kriterier. Det faktum att endast 20-25% av höggradiga tumörer med lågt tumörstadium bekräftas efter patologisk eftergranskning, och att 30% av patienterna med intermediärt tumörstadium uppgraderas efter upprepad biopsitagning, visar att patologiska standardmetoder är otillförlitliga för korrekt tumör utvärdering. För att lösa dessa problem har vi konstruerat en molekylär taxonomi för urotelial cancer. Denna molekylära klassificering baseras på en kombination av genuttryck, epigenetiska och genomiska förändringar, och genmutationer. Det övergripande målet är att förbättra och optimera klassificering av urotelcancer i molekylära subtyper viktiga för prognos och behandling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren