Foto av Åsa Ritenius Manjer

Åsa Ritenius Manjer

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse och avhandlingsarbete handlar om att försöka förstå mer kring de fenomen som ligger bakom att delta i eller avstå från välfärdsstatens erbjudanden. Genom att studera icke-deltagande i mammografiscreening ges möjlighet att fokusera kvinnornas val och väg till beslut. Kvinnornas egna utsagor utgör det huvudsakliga materialet.

Undervisning

För närvarande är jag kursansvarig för Kommunikation och handling i socialt arbete (SOPA44) motsvarande 15 hp. Kursen ingår i fjärde terminens studier på socionomprogrammet och syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter i social kommunikation och interaktion med det sociala arbetets målgrupper och problemområden. I fokus står det professionella samtalet och mötet med individer, grupper och familjer. Till kursens mål hör också en ökad medvetenhet om samtalets etiska dimensioner och en ökad förmåga till självreflektion och kritiskt tänkande kring det professionella sociala arbetets ramar.

Jag undervisar även på Hälso- och sjukvårdskuratorsprograammet.

Samverkan

 

Arbetar 20 % med Ambassadörprojektet som genomförs inom ramen för Forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten (FYS). I korthet handlar det om kunskapscirkulation och samverkan mellan forskning och praktik i socialt arbete, med ett särskilt fokus på socialtjänstens verksamhetsområden.

Sedan hösten 2020 har jag tillsammans med docent Eva Jonsson ansvarat för utvecklingsprojektet Samverkansplattform praktiknära forskning och utbildning för socialt arbete inom hälso- och sjukvården. Projektet i sin helhet tar sin utgångspunkt i ett flerårigt samarbete mellan Socialhögskolan i Lund och Region Skåne som rör utbildningsfrågor och kompetensförsörjning för kuratorer inom sjukvården. Med anledning av den nya legitimationsgrundande utbildningen Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet och ökade krav på forskningsbaserad kunskap har detta samarbete utökats med bland annat forskningscirklar tillsammans med kuratorer inom sjukvården. Det övergripande syftet är att etablera en samverkan och samproduktion kring frågor som berör forskning och utbildning för kuratorer inom sjukvården.

2007 fick jag möjlighet att vara med och starta upp ett tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt forskningsprojekt som bedrivs med forskare från Socialhögskolan, Institutionen för Kliniska vetenskaper i Malmö avd för Radiologi samt Kirurgi vid Lunds universitet ”Non-take up i den svenska välfärdsmodellen - om kvinnors val kring deltagande i mammografiscreening och bröstcancer behandling”. Projektet finansierades av Cancerfonden. 

 

 

Yrkesarbete

Jag har arbetat som kurator och socionom i 17 år inom hälso- och sjukvården företrädesvis inom psykiatrin. Jag har vidareutbildning i steg 1 psykodynamisk psykoterapi, handledarutbildning och konsultation inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete inom hälso- och sjukvård. Legitimerad Hälso- och sjuvårdskurator.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Ritenius Manjer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren