Foto av Agneta Malmgren Fänge

Agneta Malmgren Fänge

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar olika interventioner i boendet för äldre och personer med funktionshinder. Detta inkluderar både ordinära bostäder samt särskilt boende.  Exempel på pågående projekt: Långtidseffekter av bostadsanpassningar och förflyttningshjälpmedelsanvändning för individ och samhälle; Effekter av att använda tekniska övervakningsutrustning i hemmen hos personer med demens, för vårdgivare och individ; Fallprevention i särskilda boende. De resultat som studeras är relaterade till t ex användbarheten av hemmet, aktivitet, delaktighet, fall, och kostnadseffektivitet. Projekten iinkluderar individ, anhöriga och personal.  De inkluderar även utveckling av IKT-baserade utbildningsplattformar för utbildning och stöd till personal samt utveckling av olika implementeringsstrategier inom kommunal rehabilitering.

En andra forskningsspår fokuserar utbildning och lärande. Detta inkluderar: användning av forskningsresultat och metoder inom hälso- och sjukvården bland studenter som genomgått utbildnings på masternivå; samt Bedömning och examination av kurser och lärandemål. 

Doktorsavhandling
Malmgren Fänge, A. (2004): Strategies for the evaluation of housing adaptations. Accessibility, usability and ADL dependence. Lunds Universitet, Faculty of Medicine. ISBN 91-974281-5-9.

Undervisning

Sedan 1 juli 2010 är jag även programdirektör för masterprogrammet i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Programmet vänder sig till legitimerade arbetsterapeuter, audionomer, barnmorskor, fysioterapeuter, logopeder, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Arbetsterapi
 • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Fria nyckelord

 • Boende
 • Utvärderingsforskning
 • Fall
 • Demens
 • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
 • Movement and Reality Lab
 • Experimentell hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Agneta Malmgren Fänge är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren