Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en geoteknisk ingenjör intresserad av samspelet mellan markens mikroorganismer, det globala kolets kretslopp och klimatet. Min forskning fokuserar på inkorporering av mikrobiella och ekologiska insikter från området mikrobiell ekologi i biogeokemiska modeller. I synnerhet utvecklar jag mekanistiska modeller för att karakterisera hur markmikrobiella samhällen svarar på olika källor till miljöstress, såsom fukt eller temperatur, och deras konsekvenser för markens kolbalans. På Lunds universitet fungerar jag som en länk mellan empiriker och modellerare och använder ett iterativt tillvägagångssätt i vår forskning, där resultaten som erhålls i lab/fältexperimenten används för att informera modeller, och resultaten av simuleringar från virtuella experiment är, i sin tur används för att identifiera osäkerheter och testas ytterligare experimentellt.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Fria nyckelord

  • mekanistisk modellering
  • mikrobiel ekologi
  • kol cykeln, observation av jorden
  • kolinlagring i mark
  • markanvändning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Albert Brangarí är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren