Foto av Alexandra Lopez Cermeno

Alexandra Lopez Cermeno

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Min huvudsakliga forskning är inriktad ekonomisk, historisk geografi. Jag är särskilt intresserad av sambanden mellan ekonomisk tillväxt, geografiska skillnader och storleken på olika marknader. Jag har arbetat med data från 1900-talets USA, senmedeltiden och det tidigmoderna Sverige samt 1800-talets Spanien. Jag är särskilt intresserad av analyser av effekten av platsspecifika grundprinciper (place-based policies) ojämlikhet när det gäller tid och rum, genom att kombinera historiska data och användning av moderna tekniker som geografiska informationssystem och rumslig ekonometri.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Nationalekonomi
  • Social och ekonomisk geografi
  • Historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alexandra Lopez Cermeno är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren