Personlig profil

Forskning

Ali Mansourian är professor i teknisk GIS (geomatik) vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES), Lunds universitet. Han är föreståndare för centrum för geografiska informationssystem (GIS Centrum), koordinator för GIS och fjärranalys masterprogram, och tidigare styrelseledamot på institutionen. Han är medlem i FN:s globala rumslig informationshantering akademiskt nätverk (UN GGIM Academic Network) och tidigare rådsmedlem i den europeiska AGILE (Association of Geographic Information Laboratories in Europe).

Mansourian har etablerat forskningsriktningar inom rumslig artificiell intelligens (GeoAI), som är skärningspunkten mellan GIS och artificiell intelligens (AI), infrastruktur för rumslig data (SDI) och beslutsanalys med flera kriterier (MCDA) med hjälp av multi-objektiv optimeringsteknik. Han har också en långvarig forskningslinje inom tillämpningar av GIS inom epidemiologi och hälsa, katastrofriskhantering, markanvändningsplanering och miljöledning.

I hans akademiska meriter finns också koordinering av flera stora internationella och nationella forsknings- och kapacitetsuppbyggnadsprojekt, utvärdering av stora EU-forskningsanslag, vetenskapligt programkommittéordförande eller arrangör av flera internationella konferenser och workshops, handledning av doktorander och postdoktorer, inbjuden medlem i bedömningskommittéer för doktorsavhandlingar och publicering av över 150 vetenskapliga tidskrifts-/konferensartiklar, böcker/bokkapitel och tekniska rapport.

För mer information, vänligen besök hans CV.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Naturgeografi

Fria nyckelord

 • geografiska informationssystem
 • rumslig artificiell intelligens (GeoAI)
 • artificiell intelligens (AI)
 • infrastruktur för rumslig data (SDI)
 • rumslig webb tjänst
 • rumslig epidemiologi
 • Hälso-GIS
 • katastrofriskhantering
 • markanvändningsplanering
 • miljöledning
 • Hållbarhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ali Mansourian är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren