Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand på Institutionen för arkitektur och byggd miljö samt en del av Lunds universitets forskarskola Agenda 2030. 

I mitt doktorandprojekt intresserar jag mig för vardagslivet i ett "hållbart stadsutvecklingsområde", och hur den byggda miljön utgör en vardagslivets infrastruktur. Vilka kroppar, liv och levnadssätt stöttas av den (hållbara) byggda miljön? Vilka byggda miljöer understöds av ett (hållbart) vardagsliv? 

Jag använder mig av etnografiskt fältarbete, framförallt observationsstudier, för att undersöka dessa frågor genom exempelområdet Hyllie - ett av Malmös största stadsutvecklingsprojekt där fokus på hållbarhet och ekonomisk tillväxt förenas. Empirin möts av ett teoretiskt ramverk som utgår från Judith Butlers performativitetsteori, med fokus på Butlers nyare publikationer. Teorin möjliggör en förståelse av den byggda miljön som en stöttande resurs, som distribueras och organiseras på sätt som gör liv "levnadsbara" i olika utsträckning.

Mina intresseområden: stadsplanering, feministisk rumslig teori och queerteori, hållbar stadsutveckling, vardagsliv, offentliga rum, förtätning, marginalisering och segregation - även utifrån priviligierade perspektiv, barn och unga. 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alva Zalar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren