Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand på institutionen för arkitektur och byggd miljö samt en del av Lunds universitets tvärvetenskapliga forskarskola Agenda 2030.

I mitt doktorandprojekt intresserar jag mig för arkitekturens roll som verktyg för samhällsutveckling, undersökt specifikt genom hur "hållbar stadsutveckling" ska förena social och miljömässig hållbarhet med ekonomisk utveckling. Jag ser arkitektur som ett brett fält av politik, professionell praktik och vardagliga arkitektoniska praktiker, men intresserar mig särskilt för planeringsarkitektur och den urbana skalan. I ett första skede undersöks exempelområdet Hyllie, ett av Malmö stads största projekt inom ”hållbar stadsutveckling”, för att se vilka liv, relationer och visioner om framtiden som ges rumsligt stöd. I nästa skede utforskar jag alternativa (queera) sätt att förstå stadsutveckling, som potentiellt kan ge stöd åt fler (eller andra) liv, relationer och framtider. 

 

Förutom mitt pågående avhandlingsarbete har jag ett brett intresse för planering och urbana frågor utifrån intersektionella feministiska perspektiv. Under 2023 är jag samordnare för institutionen för arkitektur och byggd miljös arbetsgrupp för jämlikhets- och mångfaldsfrågor, JUST Architecture. 

Jag har också tidigare arbetat med landskap och publika grönytor, utifrån planerings- och förvaltningsperspektiv, samt med särskilt fokus på barn och unga. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alva Zalar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren