Personlig profil

Forskning

Jag har en doktorsexamen i sociologi, och är för närvarande anställd som forskare i innovationsstudier inom SWINNO-projektet vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet. Jag är också knuten till det internationella forskningscentret R-QUEST (Center for Research Quality and Policy Impact Studies) vid NIFU, Oslo. Min huvudsakliga forskning ligger i gränslandet mellan vetenskapssociologi/STS, forskningspolitik och innovationsstudier, med ytterligare intressen i sociologisk teori och social klass i sociala rörelser.
 
2018 disputerade jag i sociologi, Disciplined Reasoning. Det är en studie av hur ett visst sätt att tänka och analysera, en form av vetenskapligt resonemang, har kommit att dominera ekonomi som disciplinen i Sverige, och hur den har stabiliserats inom den akademiska disciplinens ramar. Jag är särskilt intresserad av hur denna typ av resonemang reproduceras genom socialisering i forskarutbildningen, och genom hur arbetet för avgränsningar för disciplinära gränserna reproduceras, mot andra discipliner och förhållningssätt till vetenskap, bland dem heterodox ekonomi. Jag visar också hur praxis har förändrats för vetenskaplig kvalitetsbedömning kopplad till olika former av resonemang i en analys av det ökande beroendet av rankningar i topptidskrifter vid sakkunningutlåtanden för rekryteringen av ekonomiprofessorer. Avhandlingen belönades med Katrin Fridjonsdottirs minnespris.
 
Under 2018-2021 gjorde jag en postdoc i forskningspolitik i projektet Värdet av centrumsatsningar som undersökte de långsiktiga resultaten av två samverkande svenska forskningscentra, Centre of Excellence-program, finansierade av Vinnova och Vetenskapsrådet.
 
Mina forskningsintressen ligger i gränslandet mellan vetenskapssociologi och forskningspolitisk analys. Jag är särskilt intresserad av samband mellan de sociala aspekterna (organisation, finansieringsmönster, kvalitetsutvärdering, forskarutbildning etc.) och de epistemiska aspekterna av vetenskap, dvs. hur olika sätt att organisera kunskapsproduktionen påverkar den typ av kunskap som produceras.
 
Jag är en del av den samverkande kunskapsplattformen Making Universities Matter (MUM) med forskare från Lunds universitet och KTH.
 
Vidare deltar jag även i det internationella forskningsprojektet R-QUEST, baserat vid NIFU i Oslo. Det 8-åriga projektet är en jämförande studie av institutionaliserade uppfattningar, utvärderingar och förutsättningar för kvalitet inom forskning, baserat empiriska fallstudier av forskningsfälten (partikelfysik, kardiologi och ekonomi) i fem europeiska länder.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi
 • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

 • Vetenskapssociologi
 • Forskningspolitik
 • Sociologisk teori
 • Innovation Studies
 • STS
 • Social movements

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Hylmö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Fronesis (Tidskrift)

  Anders Hylmö (redaktionsmedlem)

  2009 → …

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift