Foto av Anders Nilsson

Anders Nilsson

Professor

Personlig profil

Forskning

Beteende och konsekvenser

Jag är akvatisk ekolog med bakgrund inom beteendeekologi. I min forskning har jag ofta fokus på individuella djurs beteenden och beslut. Hur de uppträder, vad de gör och hur framgångsrika de är. Detta för att förstå vilka konsekvenser dessa beteenden får och utifrån det kunna dra slutsatser på överordnade, mer generella nivåer.

Sådana överordnade nivåer och processer kan handla om hur grupper agerar när de söker föda alternativt är jagade, hur olika störningsmoment påverkar enskilda individer såväl som populationer och hela samhällen av olika arter, eller effekterna på ekosystemet av olika beteenden hos rov- och bytesdjur.

Många forskningsintressen

I min forskning undersöker jag orsaker till och konsekvenser av att fiskar migrerar, samspel och växelverkan mellan värddjur och parasit samt hur vattenkraftverk på bästa sätt kan ta hänsyn till laxens och ålens vandringar.

Jag intresserar mig också för hybridisering och artbildning, hur individer rör sig när de alltid måste vara på sin vakt mot faror, invasiva arter som svartmunnad smörbult samt de fysiologiska kompromisserna bakom försvarsmekanismer som bara uppträder när en fisk är i fara, exempelvis att den ändrar färg eller form.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren