Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är intresserad av hur djur anpassar sig till en omvärld i ständig förändring, till exempel i förhållande till ett varmare och mer instabilt klimat och som svar på förändringar i markanvändning i vid bemärkelse. I min forskargrupp arbetar vi med sådana frågor på olika nivåer, såväl i rent ekologiska frågeställningar ute i naturen som med detaljerade fysiologiska mätningar av till exempel värmeproduktion, kroppstemperaturreglering och cellbiologi i laboratoriemiljöer. Särskilt arbetar vi med olika fåglar, från småfåglar i sydligaste Sverige till stora fåglar i Högarktis, vilka alla lever i miljöer som på olika sätt är hotade.

Forskargruppens arbete handlar på olika sätt om att förstå hur omgivningen påverkar olika fysiologiska kontrollsystem; dels på heldjursnivå där vi studerar evolution och funktion av reglermekanismer som hjälper djur att hålla sig varma när det är kallt och kalla när det är varmt, och dels på cellnivå där vi undersöker hur kroppens energifabriker – mitokondrierna -  påverkas av olika stressfaktorer som temperaturförändringar och toxiner. Vi studerar bland annat om instabila eller extrema temperaturer tidigt i livet, som när ett djur råkar födas under en värmebölja eller en köldknäpp, bestämmer hur djuret påverkas av temperatur i vuxen ålder och hur sådana effekter fortplantar sig mellan generationer. I ökande utsträckning undersöker vi också hur vuxna fåglar påverkas av värmeböljor. Vårt arbete visar att risken för överhettning minskar hur hårt småfåglar kan arbeta när de matar sina ungar, vilket i sin tur påverkar hur ungarna utvecklas.

Jag studerade ekologi, zoofysiologi och statistik vid Lunds universitet och Universitet i Auckland 2002-2007, och försvarade min doktorsavhandling vid Lunds universitet 2012. Jag var därefter postdoktor vid LU, Universitetet i Glasgow, Universitetet i Tromsö - Norges arktiska universitet och Universitetet i Glasgow 2013-2019. Sedan 2019 arbetar jag som forskare vid LU och är dessutom gästforskare vid Universitet i Glasgow.

Jag undervisar särskilt i fysiologisk och evolutionär ekologi, humanfysiologi, naturinventering och faunistik, och är huvudlärare för kursen Fältfaunistik 7,5 hp. Jag är också ansvarig för Biologiska institutionens frågelåda "Fråga en Biolog", där vem som helst kan fråga en grupp av institutionens biologer högt och lågt om djur, växter, svampar och naturen i stort. Jag är också medlem i redaktionen för tidskrifterna Oecologia, Journal of Avian Biology och Ornis Svecica.

Parellellt med mitt arbete inom djurfysiologi är jag också entomolog, med specialkompetens om skalbaggar, skinnbaggar och stritar. Som ett led i detta arbetar jag med naturinventering på olika nivåer, just nu bland annat  med en inventering av skinnbaggar i Gotska Sandöns nationalpark. På fritiden är jag en hängiven flugfiskare.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Andreas Nord är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren