Foto av Anette Svingstedt

Anette Svingstedt

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Anette Svingstedt har en doktorsexamen i tjänstevetenskap (FD) och en master i Företagsekonomi.

Bakgrund och position

Jag är lektor vid Institutionen för Service Management. Jag har disputerat i tjänstevetenskap 2012 med avhandlingen Servicemötets praktik- på en tingsrätt, ett äldreboende och ett hotel/ The practice of service encounters in a district court, a home for the elderly,and the a hotel. Sedan 2002 har jag arbetat på Institutionen för Service Management inledningsvis som näringslivskoordinator och sedan som gästlärare fram till år 2006 då jag påbörjade forskarutbildningen vid institutionen. Jag har tidigare, 1980 till 2002, varit verksam i olika chefsbefattningar i tjänsteverksamheter inom hotell- och restaurangbranschen samt resebranschen. Mitt intresse för service och ledarskap väcktes tidigt under dessa år i näringslivet. Ett intresse som utvecklades och som nu också är mitt forskningsintresse.

Forskningsintresse

I min avhandling undersöker jag betydelsen av verksamhetens karaktär för det som sker i servicemötet. Genom att använda sociala praktikteorier i en kvalitativ studie av tre olika tjänsteverksamheter visar jag hur kontexten, som verksamhetens karaktär, får betydelse för personalens sätt att tala, hälsningar, kroppsspråk och för hur de använder olika materiella ting samt för deras vardagliga rutiner. Inom service managementforskning ges servicemötet en central plats. Servicemötet uppmärksammas som ett mycket viktigt möte i vilket produktion, konsumtion och marknadsföring av verksamhetens tjänster sker. Dock finns en tendens i tidigare forskning om servicemötet att diskutera detta i alltför allmänna termer genom att göra servicemötet oberoende av den verksamhetsspecifika kontexten. Med detta som utgångspunkt undersökte jag servicemöten i tre olika verksamheter en tingsrätt, ett äldreboende och ett hotell. Det är tre verksamheter vars kännetecknande karaktärsdrag, verksamhetens tjänstelogik, är helt olika. I avhandlingen visar jag att verksamhetens tjänstelogik kommer till uttryck i servicemötets praktik som hur personalen talar, hälsar, rör sig, klär sig och hur de använder materiella ting samt i utformningen av de dagliga rutinerna.

Jag visar med min studie betydelsen av den verksamhetsspecifika kontexten för det som sker i servicemötet. Studien visar tydligt hur denna kontext kommer till uttryck i hur personalen talar, hälsar, rör sig och i hur de använder materiella ting. Sökandet efterdet goda servicemötet eller en dominerande tjänstelogik, vanligt i traditionell service managementforskning, blir då problematiskt. Det som finns är istället ett brett spektrum av servicemöten och tjänsteverksamheter med skiftande tjänstelogiker. Därför kan det vara mer rimligt att och relevant att tänka i termer av servicemöten och tjänstelogiker, i plural, istället för servicemötet och en tjänstedominerande logik.

Jag är på olika sätt intresserad av att utforska människors beteende i tjänsteverksamheter. Det kan, som i avhandlingen, handla om vad frontpersonal gör i servicemöten eller, som en stor del av min undervisning ägnas åt, vad och hur chefer gör i sitt dagliga arbete i kundfokuserade tjänsteverksamheter. Med utgångspunkt i teorier om social praktik kan viktig kunskap utvecklas om vardagligt görande, både personalens och chefernas, som bidrar till ökad förståelse för ledning och organisering av tjänsteverksamheter. Tidigare forskning inom områden som service management har ofta som enda syfte att utveckla kunskap som bidrar till att förbättra verksamheters effektivitet. Detta kan leda till att man diskuterar centrala fenomen som servicemötet, ledarskap och servicearbete i alltför allmänna termer och med ett alltför rationellt synsätt. Genom att använda teorier om social praktik i min forskning blir det möjligt att göra motstånd mot det alltför förenklade synsätt som präglat traditionell service managmentforskning.

Forskningsprojekt

I ett nyligen avslutat (april 2013) forskningsprojekt för H+, ett stadsutvecklingsprojekt i Helsingborgs stad, har jag gjort en forskningsöversikt som visar tidigare studier om människors miljörelaterade beteende eller hållbara beteende. I översikten ges svar på vad forskningen sagt om hushållens hållbara beteende, hur hushållens beteende kan förändras för att bli mer hållbart och hur ett projekt som H+ kan uppmuntra framtida boende till en hållbar livsstil. Översikten har fokuserat på att gå igenom och sammanfatta studier som behandlar människors beteende inom områden som energi, vatten, avlopp och avfall.

I mitt nuvarande forskningsprojekt, Frikopplingstjänster: Nya managementpraktik för en ny syn på avfall (Decoupling services: New management practices for a new understandingo f waste) finansierat av Plattformen Helsingborgs stad (2013-2015), undersöker jag på vilket sätt nya tjänster kan utvecklas som kan bidra till att bryta sambandet (frikoppla) mellan ekonomi och produktion av avfall. Dessutom vad utvecklingen av dessa nya tjänster kan innebära för management i verksamheter som avfallsbolag. Mer specifikt är syftet med projektet Frikopplingstjänster att förklara hur det kommunala avfallsbolaget NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) kan utveckla tjänster som hjälper industriella och kommersiella företag att bryta sambandet mellan ekonomi och produktionen av avfall, och därmed bidrar till att föra det lokala näringslivet och Nordvästra Skåne mot en mer hållbar framtid.

Undervisning


Jag undervisar främst på teman som vanligen återfinns inom fältet Service management som ledarskap i serviceverksamheter, utveckling av servicekultur, servicearbete och emotional labour. Dessutom undervisar jag i och är intresserad av ämnen som organisationsteori och management i tjänsteverksamheter. Undervisningen sker på både kandidat- och masternivå. Mer specifikt undervisar jag på följande kurser:

 • Introduktion till service management och tjänstevetenskap
 • Leda, organisera och marknadsföra serviceverksamheter
 • Ledarskapsrollen i serviceverksamheter
 • Hospitality management ur ett Human Resourceperspektiv
 • Affärsutveckling inom turismbranschen
 • Management – metoder för ledning och styrning av serviceverksamheter
 • Change management
 • Service management: Organisation och ledarskap i logistikverksamhet/måltidsinriktad verksamhet
 • Current issues in tourism and hospitality
 • Handledning på kandidat och masternivå

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap

Nyckelord

 • Waste Management
 • Retail
 • Waste Prevention
 • Digitalization in Retail
 • Service development
 • Service Quality
 • Retail Innovation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anette Svingstedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren