Foto av Anette Svingstedt

Anette Svingstedt

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Anette Svingstedt har en doktorsexamen i tjänstevetenskap (FD) och en master i Företagsekonomi.

Bakgrund och position

Jag är lektor vid Institutionen för Service Management. Jag har disputerat i tjänstevetenskap 2012 med avhandlingen Servicemötets praktik- på en tingsrätt, ett äldreboende och ett hotel/ The practice of service encounters in a district court, a home for the elderly,and the a hotel. Sedan 2002 har jag arbetat på Institutionen för Service Management. Jag har tidigare under cirka 20 år varit verksam i olika chefsbefattningar i tjänsteverksamheter inom hotell- och restaurangbranschen samt resebranschen. 

Forskningsintresse

I min avhandling undersöker jag betydelsen av verksamhetens karaktär för det som sker i servicemötet. Genom att använda sociala praktikteorier i en kvalitativ studie av tre olika tjänsteverksamheter visar jag hur kontexten, som verksamhetens karaktär, får betydelse för personalens sätt att tala, hälsningar, kroppsspråk och för hur de använder olika materiella ting samt för deras vardagliga rutiner. Inom service managementforskning ges servicemötet en central plats. Servicemötet uppmärksammas som ett mycket viktigt möte i vilket produktion, konsumtion och marknadsföring av verksamhetens tjänster sker. Dock finns en tendens i tidigare forskning om servicemötet att diskutera detta i alltför allmänna termer genom att göra servicemötet oberoende av den verksamhetsspecifika kontexten. I avhandlingen visar jag att verksamhetens tjänstelogik kommer till uttryck i servicemötet genom hur personalen talar, hälsar, rör sig, klär sig och hur de använder materiella ting samt i utformningen av de dagliga rutinerna.

Jag är på olika sätt intresserad av att utforska människors beteende i tjänsteverksamheter. Med utgångspunkt i teorier om social praktik kan viktig kunskap utvecklas om vardagligt görande, både personalens och chefernas, som bidrar till ökad förståelse för ledning och organisering av tjänsteverksamheter. 

Forskning

Jag har i min forskning intresserat mig för olika områden. I tre olika projekt finansierade av Helsingborgsstad och Re:Source (Energimyndigheten) studerat hållbart beteende, hållbar utveckling, avfallsförebyggande och hållbara tjänster. 

Via Handelsrådet har jag finansierats för att studera digitalisering i handeln och där studerat hur konsumenter använder som mobiltelefon när de shoppar, både online och i butik. Digitaliseringen i handeln har förändrat och förändrar hela landskapet för konsumenters beteende.

Jag har också deltagit i forskningsprojekt inom restaurangnäringen och där undersökt ledarskap och professionaliseringen i denna branch.

Just nu, 2021-2022 driver jag ett forskningsprojekt inom Helsingborgs stad för att följa och analysera en ny metod som avser att undersöka olika verksamheters värdeskapande.

 

 

Undervisning

Jag undervisar främst på teman relaterade till service management som ledarskap och medarbetarskap i tjänsteverksamheter, värdeskapande, utveckling av servicekultur, servicearbete och emotional labour. Dessutom undervisar jag i och är intresserad av organisationsteori och metod. Min undervisningen sker på både kandidat- och masternivå. 

Jag har under många år varit kursansvarig och undervisat på kandidatprogrammets första kurs, Service management och tjänsteperspektivet. Sedan ett par år är jag också kursansvarig på materprogrammets första kurs, Introduction to Service Management.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • Värdeskapande
 • Värdesamskapande
 • Mobilshopping
 • Ledarskap
 • Praktikteori
 • Retail Innovation
 • Service innovation
 • Avfallshantering
 • Handel
 • Avfallsförebyggande
 • Digitalisering i handeln
 • Tjänsteutveckling
 • Tjänstekvalitet
 • Slow Tourism
 • Tjänstelogik
 • Retail

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anette Svingstedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren