Foto av Angela Afua Quaye

Angela Afua Quaye

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Den 1 januari 2015 trädde en ny Patientlag (2014: 821) i kraft som syftar till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården. Enligt patientlagen ska barnets bästa särskilt beaktas och barnets inställning till den aktuella vården så långt som möjligt klarläggas. 2019 infördes FN:s konvention om barns rättigheter som lag i Sverige. Även om barn och deras föräldrar har preferenser i förhållande till hälso- och sjukvård, är det oklart hur barn deltar och hur deras intressen beaktas och tas hänsyn till.

Målet med vår forskning var att beskriva hur barn deltar i beslut och vård, hur barnets självbestämmande samt hur barnets bästa kommer till uttryck i vården utifrån barns, föräldrars och personals perspektiv. I fyra studier har vi:

  1. (a) Identifierat situationer som illustrerar hur barnet deltar i beslut under barnets sjukhusvistelse; (b) identifierat olika sätt som barnet deltar på och vad som bedöms vara optimalt deltagande; (c) utforskat hur barnets bästa uttrycks när vård ges till barnet.

  2. Beskrivit barns och föräldrars perspektiv på hur barns bästa kommer till uttryck när vård ges till barnet.

  3. Utvecklat en modell för som kan främja en barncentrerad vård och att vård ges utifrån barnets bästa. Resultaten kan få stor betydelse för att hjälpa barn, föräldrar, hälso-och sjukvårdspersonal, chefer och politiker att stärka barnets ställning i hälso- och sjukvård. Våra resultat kan ge stöd för att förtydliga innehållet i Patientlagen och FN:s konvention om barns rättigheter, det vill säga fungera som stöd för att tolka och omsätta dem i praktiskt handlande genom exempel, fallbeskrivningar och teoretiska modeller.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Angela Afua Quaye är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren