Foto av Ann-Cathrin Jönsson

Ann-Cathrin Jönsson

Knuten till universitetet, Docent

Personlig profil

Forskning

Med ökande antal äldre personer i befolkningen förväntas antalet personer som insjuknar i stroke öka. För att vidare utveckla min kunskap om förekomsten och konsekvenserna av stroke, deltog jag därför i starten av Lund Stroke Register år 2001 och registrerade alla som drabbades av stroke under ett år. Uppföljning av de som överlevt fyra och sexton månader efter stroke blev fokus i min doktorsavhandling med titeln Life after stroke – outcome and views of patients and carers.

Det finns få vetenskapliga studier om återhämtning efter stroke i ett långtidsperspektiv. Därför följde jag upp de 145 personer från år 1 (2001) i Lund Stroke Register som överlevt tio år efter stroke. Syftet var att utifrån professionell bedömning och individernas egna erfarenheter undersöka personernas livssituation, fysiskt och psykosocialt status, sekundärprevention - dvs. åtgärder för att förebygga återinsjuknande i stroke och främja hälsa - samt deltagande i olika aktiviteter i samhället. 

Följande artikel är den första publikationen som beskriver delresultat från tioårsuppföljningen och den presenterades som månadens artikel vid Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, juni 2014.
http://www.med.lu.se/nyheter/140630_lmfm_juni 

Min forskning omfattar även en grupp strokepatienter vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö, där jag också fokuserade på sekundärprevention samt könsskillnader. En kvalitativ studie med deltagare från patientgruppen i Malmö visade även hur äldre som insjuknat i stroke efter ett par år upplevde livssituationen med sina husdjur.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Neurologi

Fria nyckelord

  • Stroke
  • Långtidsperspektiv
  • Återhämtning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ann-Cathrin Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren