Foto av Ann Numhauser-Henning

Ann Numhauser-Henning

Professor emerita

Personlig profil

Forskning

Jag är juris doktor och professor i civilrätt och verksam som forskare och lärare vid den Juridiska fakulteten. Jag forskar huvudsakligen inom arbetsrätt men också med ett bredare angreppssätt kring social trygghet i ett europeiskt integrationsperspektiv. Inom arbetsrätten är mina forskningsområden framförallt arbetslivets flexibilisering och diskriminering i arbetslivet. Arbetslivets flexibilisering fokuserar frågor kring anställningsskydd och anställningsformer i termer av flexicurity och olika flexibiliseringsstrategier. Ifråga om diskriminering har jag särskilt intresserat mig för köns- och åldersdiskriminering. När det gäller social trygghet har jag i min forskning fokuserat frågor om rättigheter när man flyttar inom den Europeiska Unionen. I min forskning tillämpar jag såväl rättsdogmatiska som mer tvärvetenskapligt och samhällsvetenskapligt inriktade angreppssätt och har ofta ett brett normativt anslag, karaktäriserat av en extern, funktionalistisk och strukturell syn på rätten och rättsvetenskapen. Jag har stor erfarenhet av interdisciplinärt och internationellt forskningssamarbete och har en omfattande publikationslista som omfattar monografier, antologier, bokkapitel och artiklar i internationella och nationella tidskrifter.
 
Jag är koordinator för Norma, ett forskningsprogram om normativ utveckling i den sociala dimensionen. I Norma-programmet studeras den normativa utvecklingen i den sociala dimensionen - arbete, familj och social trygghet - i ett europeiskt integrationsperspektiv – se vidare jur.lu.se/norma.  Sedan 2012 koordinerar jag också forskningsmiljön i Äldrerätt inom ramen för Norma-programmet. Äldrerätten, som under de inledande fyra åren finansierats av bla Ragnar Söderbergs Stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, är en unik forskningsmiljö om aktivt åldrande, social integration och äldres rättsliga ställning där olika aspekter på åldrandets rättsliga villkor studeras – se vidare jur.lu.se/elderlaw. Inom den senare forskningsmiljön har jag under senare år publicerat ett stort antal arbeten, både som redaktör till antologier och i form av bokkapitel och tidskriftsartiklar. Här kan nämnas antologierna ’Age Discrimination and Labour Law, Comparative and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond’, Kluwer Law International, 2015, tillsammans med Mia Rönnmar och ’Elder Law: Evolving European Perspectives’, Elgar Publishing, 2016 (under publicering).

Undervisning

Jag undervisar och examinerar framförallt inom ramen för tredje terminen på juristprogrammet och i fördjupningskursen Individuell arbetsrätt. Jag handleder också och examinerar examensuppsatser på juristprogrammet.

Jag har handlett ett tiotal doktorander fram till doktorsexamen och är nu huvudhandledare för doktoranden Martina Axmin och biträdande handledare för doktoranderna Niklas Selberg och Mirjam Katzin.

 

Samverkan

Genom åren har jag utvecklat ett omfattande samarbete med praktiskt verksamma arbetsrättsjurister och arbetsmarknadsexperter både i Sverige och internationellt. Jag har också samverkat/samverkar med internationella kollegor och den Europeiska Kommissionen inom ramen för flera av den Europeiska Kommissionens Networks of Legal Experts: såsom rörande Equality between men and women (2002-), European Social Security Coordination (2002-2012) och European Labour Law (medlem av scientific committee, 2007-2014).

 

Undervisning

Numhauser-Henning’s teaching concerns especially the third semester course ‘Private Law in the Scoial Dimension’ and the course ‘Individual Labour Law’ together with examination and tutoring.

 

Numhauser-Henning has supervised some ten doctoral candidates thorugh to ffinal exam and is now the supervisor of doctoral student Martina Axmin and assistans supervisor of doctoral students Niklas Selberg and Mirjam Katzin.

 

Samverkan

Throughout the years Numhauser-Henning has developed extensive contacts with labour law practitioners in Sweden and beyond. Numhauser-Henning’s work enjoys a particularly strong international standing within her core research areas Discrimination in Employment and Flexible Work. This is corroborated by her participation in a number of European Commission networks of distinguished legal experts, namely on Equality between men and women (initiated 2002 and ongoing), Training and reporting on the social rights of migrant workers (2002-2012), Non-discrimination (2004–2007) and European Labour Law (member of the scientific committee, 2007-2014).

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ann Numhauser-Henning är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler