Foto av Anna Angelin

Anna Angelin

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde är främst fattigdom, socialpolitik och försörjningsstöd. För närvarande genomför jag forskningsprojektet "Arbetsgivarkontakter inom kommunens arbete med arbetslösa" där jag studerar kommunal aktivering av långtidsarbetslösa. Jag är även forskningsledare för kunskapsmiljön AKTIV där forskare verksamma inom arbetsmarknadsfrågor och socialpolitik samarbetar samt även samverkar med det omgivande samhället. 

Jag forskar även om matfattigdom och civilsamhällets matbistånd till utsatta i forskningsprojektet "Food Aid from Civil Society" tillsammans med Elinn Leo Sandberg som jag är huvudhandledare för. Min andra doktorand Ana Karina Pastrana Polo forskar även hon om matfattigdom med inriktning mot ungdomar. Jag är även handledare för Amanda Börjeson-Hedman som forskar om arbetsmarknadsinsatser för personer med en utsatt bostadssituation eller hemlöshet. 

Under åren 2015-2018 arbetade jag som forskare för Världsbanken och var bosatt i Riyadh. Forskningen handlade om ungdomsarbetslöshet och socialförsäkringsskydd och var inriktad mot att öka saudiska kvinnors arbetsmarknadsetablering samt utveckla välfärdssystem för den ekonomiskt utsatta delen av befolkningen.  Under 2023 genomförde jag ytterligare en forskningsstudie för Världsbanken kring strategier för fattigdomsbekämpning i Saudiarabien.

2014 anställdes jag vid Lunds universitet som universitetslektor med inriktning mot socialpolitik. År 2012-2014 fick jag en tvåårig post doc från Samhällsvetenskapliga fakulteten. Jag var även från 2013 till 2016 forskningschef för EconSec, Lund University Economic Security Institute vars huvudsakliga syfte är att bidra med vetenskapligt stöd för ökad ekonomisk trygghet mot bakgrund av ökande kredit- och skuldsättning. Under 2014-15 ledde jag en Advanced Study Group på Lunds universitets Pufendorfinstitut med EconSecs tvärvetenskapliga forskargrupp samt medverkade under 2016 i Pufendorfinstitutets tema "Credit Society".

Tillsammans med Håkan Johansson, Max Koch samt Alexandru Panican arbetade jag 2012-2015 i ett forskningsprojekt finansierat av EU:s sjunde ramprogram ”Combating Poverty in Europe: Re-organising Active Inclusion through Participatory and Integrated Modes of Multilevel Governance”. Tillsammans med forskarkollegor i fem andra europeiska länder studerade vi deprivationsmönster samt staternas organisering av insatser mot fattigdom. Jag arbetade under 2011 till 2012 även med uppdraget att skriva forskningsunderlag samt genomföra en empirisk studie kring barnfattigdom och socialbidragstagande till Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Min doktorsavhandling "Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna" (2009) studerade de 70-talister som drabbades av 1990-talets arbetslöshetskris och hade långvariga bidragsbehov samt vilka konsekvenser ett tidigt och varaktigt utanförskap på arbetsmarknaden innebär. Jag har även forskat vidare kring detta i ett nordiskt forskningsprojekt om ungas arbetslöshet, etableringsmönster och försörjningsproblem då jag och fem nordiska forskarkollegor beviljades ett fyraårigt forskningsanslag 2009-2013 från NORDCORP NOS-HS för forskningsprojektet “Youth Trajectories: A Longitudinal Study of Risk Factors for Marginalization in Finland, Norway and Sweden”. Jag har även arbetat med SOU uppdrag som sakkunnig inom detta område samt varit styrelseledamot för Ungdomsstyrelsen (nuvarande MUCF). Jag var handledare för Jayeon Lee (fd. Lindellee) som disputerade 2018 med avhandlingen "Beyond retrenchment. Multi-pillarization of Swedish unemployment benefit provision".

Jag var redaktör för Socialhögskolans 75-års jubileumsbok som publicerades hösten 2022. Jag har även haft uppdrag inom civilsamhällets nystartskommission NYSTA som ledamot av gruppen som arbetar med forskning, innovation och utbildning. Sedan 2023 är jag ledamot i Majblommans vetenskapliga råd. Jag har tidigare varit ordförande för Rädda Barnen Distrikt Malmö och är numera styrelseledamot. Jag har även arbetat ideellt för Majblomman och Stadsmissionens härbärge och nattcafé.

Undervisning

Jag är kursföreståndare för socionomutbildningens avslutande kurs SOPM21/SOAN 63 ”Professionellt socialt arbete”. Jag har arbetat på Socialhögskolan under drygt 20 års tid och parallellt med min forskning undervisat, handlett kandidat- och masteruppsatser samt examinerat på många olika kurser. Under 2013 var jag kursföreståndare för institutionens introduktionskurs för nyblivna doktorander. Jag arbetade även som lärare och kursföreståndare för kursen ”Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap” 2010-2011 där uppdragsstudenter med erfarenhet som brukare av socialt arbete läser tillsammans med socionomstuderande under sjunde terminens valbara kurs. Kursen bygger på en vision om att vetenskaplig kunskap kan berikas av kunskap som bygger på personliga erfarenheter av utanförskap och marginalisering. Kursen inriktas till stor del mot utvidgade kunskaper inom social mobilisering, brukarmedverkan, socialt företagande samt projektbyggande. Under 2013 var jag inbjuden till School of Social Welfare, University of California, Berkeley för att vidareförmedla denna pedagogik samt publicerade i samarbete med Berkeleykollegor 2015 en artikel om detta i "Journal of Evidence-Informed Social Work" avseende hur brukare kan integreras i undervisning inom socialt arbete.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • fattigdom
 • försörjningsstöd
 • social exklusion
 • ungdomsarbetslöshet
 • barnfattigdom
 • välfärdspolitik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Angelin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren