Foto av Anna Angelin

Anna Angelin

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde är främst fattigdom, socialpolitik och försörjningsstöd. Jag är huvudhandledare för Elinn Leo Sandberg och tillsammans forskar vi om matfattigdom och matbistånd baserad på donerad mat från civilsamhället till fattiga personer i forskningsprojekt "Food Aid from Civil Society".Tillsammans med Rickard Ulmestig Linnéuniversitetet genomför jag för närvarande forskningsprojektet "Arbetsgivarkontakter inom kommunens arbete med arbetslösa" som studerar kommunal aktivering av långtidsarbetslösa. Jag är även handledare för Amanda Börjeson-Hedman som forskar om arbetsmarknadsinsatser för personer med en utsatt bostadssituation och hemlöshet. 

Under åren 2015-2019 arbetade jag på distans mot Lunds universitet då jag under denna period var bosatt i Riyadh där jag var forskare på Världsbanken. Forskningen handlade om ungdomsarbetslöshet och socialförsäkringsskydd och var inriktad mot att öka saudiska kvinnors arbetsmarknadsetablering samt utveckla policies för trygghetssystem för den ekonomiskt utsatta delen av befolkningen.  

2014 anställdes jag vid Lunds universitet som universitetslektor med inriktning mot socialpolitik. År 2012-2014 hade jag även en tvåårig post doc från Samhällsvetenskapliga fakulteten. Jag var även från 2013 till 2016 forskningschef för EconSec, Lund University Economic Security Institute vars huvudsakliga syfte är att bidra med vetenskapligt stöd för ökad ekonomisk trygghet mot bakgrund av ökande kredit och skuldsättning. Under 2014-15 ledde jag en Advanced Study Group på Lunds universitets Pufendorfinstitut med EconSecs tvärvetenskapliga forskargrupp samt medverkade under 2016 i Pufendorfinstitutets tema "Credit Society".

Tidigare större forskningsprojekt: Tillsammans med professor Håkan Johansson och professor Max Koch samt docent Alexandru Panican arbetade jag 2012-2015 i ett forskningsprojekt finansierat av EU:s sjunde ramprogram ”Combating Poverty in Europe: Re-organising Active Inclusion through Participatory and Integrated Modes of Multilevel Governance”. Tillsammans med forskarkollegor i fem andra europeiska länder studerade vi deprivationsmönster samt staternas organiseringen av insatser mot fattigdom samt hur länderna påverkas av EU:s mål och strategier avseende fattigdom och inklusion. Jag arbetade under 2011 till 2012 även med uppdraget att skriva forskningsunderlag samt genomföra en empirisk studie kring barnfattigdom och socialbidragstagande till Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Min doktorsavhandling "Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna" (2009) studerade långtidsarbetslösa unga med försörjningsstöd där jag undersökte levnadsförhållanden för de 70-talister som drabbades av 1990-talets arbetslöshetskris och som därefter kvarstannat i bidragsbehov under många år. Min avhandling följde upp långvariga konsekvenser av ett tidigt och varaktigt utanförskap på arbetsmarknaden. 

Jag har även forskat vidare kring dessa frågor i ett komparativt inriktat nordiskt forskningsprojekt om ungas arbetslöshet, etableringsmönster och försörjningsproblem då jag tillsammans med fem nordiska forskarkollegor beviljades ett fyraårigt forskningsanslag 2009-2013 från NORDCORP NOS-HS för det komparativa forskningsprojektet “Youth Trajectories: A Longitudinal Study of Risk Factors for Marginalization in Finland, Norway and Sweden”.

Jag har även arbetat med SOU uppdrag som sakkunnig. Sedan 2019 är jag verksam inom kunskapsmiljön AKTIV där forskare verksamma inom arbetsmarknadsfrågor och inkomstsystem samverkar med omgivande samhället. 

Jag var handledare för Jayeon Lindellee som disputerade 2018 med avhandlingen "Beyond retrenchment. Multi-pillarization of Swedish unemployment benefit provision". Sedan 2020 har jag uppdraget att vara redaktör för Socialhögskolans jubileumsbok som publicerades hösten 2022. Jag har även haft uppdrag inom civilsamhällets nystartskommission NYSTA som ledamot av gruppen som arbetar med forskning, innovation och utbildning. 

På min fritid är jag vice ordförande för Rädda Barnen Distrikt Malmö och har arbetat ideellt för Majblomman och Stadsmissionen.

 

Undervisning

Under 2013 var jag kursföreståndare för institutionens introduktionskurs för nyblivna doktorander. Jag arbetade även som lärare och kursföreståndare för kursen Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap från vårterminen 2010 till höstterminen 2011 där så kallade uppdragsstudenter med erfarenhet som brukare av socialt arbete läser tillsammans med socionomstuderande under 7 terminens valbara kurs. Kursen bygger på en vision om att vetenskaplig kunskap kan berikas av kunskap som bygger på personliga erfarenheter av utanförskap och marginalisering. Kursen inriktas till stor del mot utvidgade kunskaper inom social mobilisering, brukarmedverkan, entreprenörskap och socialt företagande samt projektbyggande. Under 2013 var jag inbjuden till School of Social Welfare, University of California, Berkeley för att vidareförmedla denna pedagogik samt publicerade i samarbete med Berkeleykollegor 2015 en artikel om detta i "Journal of Evidence-Informed Social Work" avseende hur brukare kan integreras i undervisning inom socialt arbete. Jag har arbetat på Socialhögskolan under snart 20 års tid och parallellt med min forskning undervisat, handlett samt examinerat på många olika kurser bl.a. inom fattigdomsforskning, organisationsteori, exklusionsforskning med mera. Jag var även biträdande handledare till Jayeon Lindelee som disputerade 2018. För närvarande arbetar jag främst på kurserna SOPA 43 samt SOPM 21 samt handleder och examinerar kandidat- samt masteruppsatser. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • fattigdom
  • försörjningsstöd
  • social exklusion
  • ungdomsarbetslöshet
  • barnfattigdom
  • välfärdspolitik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Angelin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren