Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Annan kemiteknik
 • Livsmedelsteknik
 • Läkemedelsbioteknik

Fria nyckelord

 • livsmedel
 • yt- och kolloidkemi
 • läkemedelsutveckling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Fureby är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren