Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a senior Lecturer in Music Education with Educational Sciences as profile. As a music teacher, music teacher educator and researcher I have constantly been fascinated by the music teaching profession possibilities and limitations. In 2010 I defended my doctoral thesis “Music teachers discretionary power – possibilities and limitations”.  Discretionary power is defined as having possibilities and knowledge to make professional assessments and choices in the daily life. Both outer frames and inner conceptions influence the perceptions of the individual teacher.  Outer frames entail who music teachers relate to national plans, school organisation, the actual teaching situation together with students and cooperation with colleagues. But the individual can also develop an approach to the possibilities and limitations at hand, which can transcend the outer frames.  Discretionary power is developed in interplay between knowledge, will and action. My research interest has moved from music teachers general prerequisites towards micro moments in music teaching, pedagogical creativities and participatory formats. I teach educational sciences at the music teacher education program, and supervise students at graduate, master and PhD levels. In 2016 I received the Lund University Student Council Teaching Award. Since 2011 I am coordinating the courses within educational sciences and thesis on graduate and master level in the music teacher program. My international experience covers participation in international research projects as “Creativities  - Transcending Boundaries in Higher Music Education” and active involvement in European Association for Music in School (EAS) where I was the national coordinator (2009-2014) and board member (2015-2017). 2008-2010 and 2014-2016 I have been involved in a SIDA project respective a Linneaus Palme project which purpose was to build a Music Education Department at the Vietnam National Academy of Music in Hanoi. I am initiator of a U21 project within “Innovation in Education” where teacher training programs at University of Hong Kong, University of Auckland, University of Johannesburg and Malmö Academy of Music at Lund University cooperates around a “Ideal school project” with a purpose to enhance international perspectives at each university.

Forskning

Jag är lektor i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap. I egenskap av musiklärare, musiklärarutbildare och forskare har jag ständigt fascinerats av musikläraryrkets potential och gränser. 2010 disputerade jag med avhandlingen "Musiklärares handlingsutrymme - möjligheter och begränsningar". I avhandlingen definieras handlingsutrymme som att ha möjligheter och kunskap att göra egna professionella bedömningar och val i det dagliga arbetet. Det ligger i både yttre ramar som inre föreställningar hos den enskilde läraren. Till de yttre hör hur man förhåller sig till nationella planer, skolans organisation, undervisningssituationen med elever samt samarbete med kollegor. Men individen kan också utveckla förhållningssätt till sina möjligheter och begränsningar vilket kan möjliggöra att man kan gå utanför de yttre ramarna. Handlingsutrymme utvecklas i ett samspel mellan kunskap, vilja och handling. Mitt forskningsintresse har gått ifrån övergripande förutsättningar för musikläraryrket till att fokusera musikundervisningens micro-ögonblick, pedagogisk kreativitet och deltagarstyrda arbetsformer. Jag undervisar inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan vid lärarutbildningen i musik, Musikhögskolan i Malmö, och handleder både doktorander, masterstudenter och studenter i lärarutbildningen. 2016 tilldelades jag Lunds Universitets Studentkårers pedagogiska pris. Sedan 2011 är jag ansvarig för den utbildningsvetenskapliga kärnan och de två självständiga arbetena vid lärarutbildningen i musik. Mitt internationella engagemang avspeglas i min medverkan i olika forskningsprojekt så som "Creativities - Transcending Boundaries in Higher Music Education" och aktivt arbete inom European Association for Music in School (EAS) där jag varit nationell coordinator (2009-2014) och styrelseledamot (2015-2017). 2008-2010 och 2014-2016 var jag delaktig i ett SIDA projekt respektive ett Linneaus Palme projekt i syfte att bygga upp en musikpedagogisk institution vid Vietnam National Academy of Music i Hanoi. Jag är initativtagare till ett U21 projekt "innovation in Education" där lärarutbildningar vid University of Hong Kong, University of Auckland, University of Johannesburg och Musikhögskolan i Malmö samarbetar kring ett "Idealskole-projekt" i syfte att stärka internationaliseringen vid de olika lärosätena.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Houmann är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren