Foto av Anna-Lena Tideman

Anna-Lena Tideman

Universitetslektor, Musiklärare, Magisterexamen i Musikpedagogik, Masterexamen i Kognitionsvetenskap, Leg. logoped, Medicine Masterexamen i Logopedi.

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har forskat vid Lunds universitet i ämnena musikpedagogik, kognitionsvetenskap och logopedi. Här är några av de verk som jag har skrivit:

 1) "Frukter som bananer, aprikosmos och plommonträd. - En jämförelse mellan en flicka med semantisk-pragmatisk störning och en flicka med normal språkutveckling". Detta var mitt examensarbete vid Institutionen för logopedi och foniatri år 1993 under mina studier till leg. logoped. Jag gjorde två analyser som gällde en flicka med misstänkt semantisk-pragmatisk störning. Syftet var att kartlägga flickans språkbeteende.

2) "En pojkes musikaliska utveckling under det första levnadsåret". Detta var mitt examensarbete i musikpedagogik i form av en 60 -poängsuppsats vid Musikhögskolan år 1998. Här utförde jag en fallstudie enligt dagboksmetod. Syftet med min studie var att observera och beskriva den musikaliska utvecklingen hos en pojke under hans första 12 månader. Vidare att diskutera hur resultaten stod i överensstämmelse eller i strid med vad som anförts i den vetenskapliga litteraturen om barns musikutveckling.

3) "Do you hear how you sing? Training the vocal student's awareness by use of self-assessment." Detta var min magisteruppsats i musikpedagogik vid Musikhögskolan år 2003. The purpose of this study was to collect information on the effectiveness of instructions on ear training applied to singing given during one term. / Anm. Artikel om denna uppsats publicerades i februarinumret år 2004 av Röstfrämjandets Tidskrift Röstläget. /

4) "Absolute pitch and synaesthesia: In search for the welltempered colour scale". Detta var min masteruppsats vid Kognitionsforskningen, Filosofiska fakulteten, Lunds universitet år 2004. The purpose of this study was to gather information whether persons possessing not only synaesthesia but also absolute pitch have something in common in their experiences of tones and of colours.

5) ”Students report subjective effects of training by use of phonation tube on singing technique”. Detta var min medicine masteruppsats, Medicinska fakulteten, Lunds universitet,  avdelningen för Logopedi, foniatri och audiologi, år 2011. De resultat som jag fick fram i denna studie rörande sångares användning av fonationsrör ligger till grund för del av min undervisning för sångare. - Masteruppsatsen återfinns i sin helhet via följande länk: 

Url:  https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4317455

Forskning

Om forskning och erfarenhet som underlag för undervisning

Jag arbetar sedan år 1987 som lärare i sång på Musikhögskolan i Malmö, fr.o.m. december 2001 som universitetslektor. Den utbildning som jag ger mina studenter vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet. Med detta menar jag att jag som första grund i min undervisning använder vad jag har inhämtat under mina studier och min forskning vid tre fakulteter inom Lunds universitet. Den andra grunden är långvarig egen konstnärlig verksamhet som solist vid konserter, som musiker och som körledare. Den tredje grunden är den omfattande erfarenhet som jag har i egenskap av leg. logoped  från arbete med körer, professionella sångare och personer som drabbats av röstproblem.

 Forskning som grund för undervisning

Under min studietid och under min fortlöpande vidareutbildning har jag haft förmånen av att vägledas och inspireras av framstående forskare. Mina första mentorer var fil. dr. Nils Wallin, ledamot av Musikaliska Akademien, och fil.dr. Björn Merker, hjärnforskare.  De gav mig inte bara kunskap om vetenskaplig metod utan också ett bestående intresse för forskningen om musikens ursprung och utveckling. En rad professorer vid Lunds universitet har varit handledare för min forskning. Professorn Bertil Sundin vid Konstnärliga fakulteten gav mig livslångt intresse för den musikpedagogiska forskningen, särskilt om barns och ungdomars utveckling inom musiken. Professorerna Birgitta Sahlén och Ulrika Nettelbladt, båda vid Medicinska fakulteten, vägledde mig vid mina studier och forskning i logopedi, forskning som senare resulterade i min egen röstträningsmetod för sångare. Professorerna Peter Gärdenfors och Christian Balkenius, båda kognitionsforskare vid Filosofiska fakulteten, var mina inspirerande handledare när det gällde min forskning om absolut gehör och synestesi.

Konstnärlig grund för undervisning

De studenter som jag undervisar på Musikhögskolan arbetar efter avslutad utbildning som musiklärare,  körledare eller sångare. Som lärare för dem måste jag därför kunna förmedla erfarenheter från dessa arbetsfält.

Det finns inte möjlighet att förmedla kunskap till studenter om musiklärares, körledares eller musikers verklighet utan att man själv har fått grundliga erfarenheter av sådan verksamhet. Jag har arbetat som musiklärare i skolor och olika utbildningsinstitutioner.

Jag har varit körledare för ett flertal körer. Arbetar för närvarande med ett tjugotal körer. Under de senaste tio åren har jag arrangerat och varit solist vid ett femtiotal konserter i alla typer av genrer. Är för närvarande medlem i två ensembler som regelbundet framför konserter.

Fördjupad konstnärlig grund för min undervisning har jag fått då jag under en termin i Paris fått följa dirigenten William Christie i hans undervisning av hans ensemble Les Arts Florissants. Den tiden gav en enastående inblick i hur en av samtidens främsta dirigenter arbetar, särskilt med sångare i en ensemble. Föregående år fick jag vidare tillfälle till intensiv träning hos en av vår tids främsta sopraner, Emma Kirkby. Den träningen – och erfarenheten av hur hon instruerar sångare – har blivit en enastående grund för min egen undervisning, särskilt vad gäller tidig musik och barockmusik.

Beprövad erfarenhet

Jag vet att begreppet ”beprövad erfarenhet” är omdiskuterat. Men när det gäller min undervisning på Musikhögskolan känner jag ingen tveksamhet – de omfattande erfarenheter som jag har från samtliga för studenterna aktuella arbetsfält är just ”beprövade”. Detta innebär att jag kan förmedla värdefulla erfarenheter till mina studenter från de arbetsfält där de kommer att arbeta.

Jag hävdar sammanfattningsvis att undervisning på en Musikhögskola av studenter på universitetsnivå kräver en kombination av kunskap, grundad på akademiska studier, hög egen konstnärlig nivå, förvärvad under mångårig verksamhet som sångsolist, samt erfarenheter, inhämtade från alla typer av verksamheter i vilka studenterna efter avslutad utbildning kommer att arbeta.

Fortsatt forskning

Min fortsatta forskning är nu koncentrerad till utveckling av den träningsmetod för sångare som jag kunde presentera efter det att min medicine masteruppsats i logopedi hade publicerats år 2011. ( Master thesis: ”Students report subjective effects of training by use of phonation tube on singing technique”.  - Den återfinns via denna länk:

Url:  https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4317455  )

Den grupp av studenter som var försökspersoner under arbetet med det forskningsprojektet rapporterade alla goda framsteg. Jag arbetar nu – i min verksamhet som röstspecialist - med min träningsmetod med ett tjugotal tal körer i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Detta betyder att jag för närvarande har tillgång till ett betydligt större antal försökspersoner än vad jag hade på Medicinska fakulteten hos Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi. - Mitt mål med denna fortsatta forskning är att finslipa träningsmetoden, att anpassa fonationsrör till individuella rösttyper och att finna en säker undervisningsmetod för handledare.

Fortsatt undervisning

Det är nu min uppgift att med utgångspunkt i vad jag själv har lärt mig förmedla min kunskap och mina erfarenheter till mina studenter. Jag följer fortlöpande vad som publiceras i avhandlingar, vetenskapliga artiklar och ny facklitteratur rörande allt som gäller röst, sångteknik och pedagogik. Jag fortsätter min forskning i hopp om att med den kunna bidra till en god, billig och beprövad träningsmetod för sångare.

Forskning

About research and experience as basis for teaching

I work since 1987 as teacher of singing at the Malmö Academy of Music, Lund University, from December 2001 as a senior lecturer. The training that I give my students is based on scientific and artistic foundations and proven experience. By this I mean that the first ground for my teaching is using what I have acquired during my studies and my research at three faculties within the University. The second ground is own artistic activities during many years as a soloist at concerts, as a musician and as a choir leader. The third ground is the extensive experience I have as a Licensed Speech Pathologist from work with choirs, professional singers and persons, suffering from voice problems.

Research as a basis for teaching

During my studies and my further education, I have had the privilege of being guided and inspired by prominent researchers. My first mentor was PhD Nils Wallin, member of the Swedish Academy of Music, and PhD Björn Merker, brain researcher. They gave me not only knowledge of scientific methods, but also a permanent interest in research concerning music's origin and evolution. A number of professors at Lund University have supervised my research. Professor Bertil Sundin at the Faculty of Fine Arts gave me a lifelong interest in the music educational research, particularly in childrens’ and young persons’ development in music. Professors Birgitta Sahlén and Ulrika Nettelbladt, both at the Faculty of Medicine, guided me in my studies and research in Logopedics (Speech Pathology and Therapy), research that later on resulted in my own voice training method for singers. Professors Peter Gärdenfors and Christian Balkenius, both cognition researchers at the Faculty of Philosophy, were my inspiring supervisors when I performed my research on absolute pitch and synesthesia.

Artistic basis for teaching

The students that I teach at the Malmö Academy of Music will - after completed education – work as music teachers, choir conductors or musicians. As a teacher for them, I must be able to convey experiences of those working fields.

There is no opportunity to impart knowledge to students of the realities for music teachers, choir conductors and musicians unless having thorough experiences of such activities. I have worked as a music teacher in schools and various educational institutions. I have also been conductor and leader of several choirs. Currently working with about twenty choirs. Over the past ten years I have organized and been soloist at approximately fifty concerts in all kinds of genres. I’m currently member of two professional ensembles that regularly perform concerts.

I have received deeper artistic basis for my teaching when I - during a semester in Paris – had the opportunity to follow the conductor William Christie in his teaching of his ensemble Les Arts Florissants. That time gave an unique insight into how one of today's most well known conductors work, especially with singers in an ensemble. The previous year I had the opportunity to intensive training given by the world famous soprano Emma Kirkby. The training - and the experience of how she instructs singers - has become an outstanding basis for my own teaching, especially regarding early music and baroque music.

Proven experience

I know that the concept "proven experience" is controversial. But in terms of my education at the Malmö Academy of Music, I have no doubt - the extensive experiences I have from all of the students’ relevant fields of work are exactly "proven". This means that I can supply valuable experiences to my students from the fields of work where they will work.

To sum up - I claim that teaching students at the Malmö Academy of Music at university level requires a combination of knowledge, based on academic studies, high own artistic level, acquired during many years of activities as soloist, as well as experience, gained from all kinds of occupations where the students after completed education will work.

Further research

My ongoing research is now concentrated on the development of the training method for singers that I presented after my medicine master's thesis in Speech Pathology was published in 2011. (Master thesis: "Students report Subjective effects of training by use of phonation tube on singing technique" . - It can be found here:

Url: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4317455 )

All of the students who were volunteers for the research project reported good progress. I work now - in my activity as a voice specialist - using my training method with 20 choirs in Skåne, Blekinge, Halland and Småland. This means that I currently have access to a significantly larger number of subjects than I had at the Faculty of Medicine in the Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology. - My goal with this continuing research is perfecting the training method, adapting different phonation tubes to individual voice types and finding a safe method for future trainers’ teaching.

Continuing education

It is now my task to - on the basis of what I have learned - convey my knowledge and my experiences to my students. I continuously follow what is published in theses, scientific articles and new literature regarding everything related to voice, singing technique and pedagogy. I continue my research in the hope to contribute to a good, cheap and proven method of training for singers.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik

Nyckelord

  • Sång, röstvård, logopedi, pedagogik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna-Lena Tideman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler