Foto av Anna-Lisa Linden

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden:

Hållbar utveckling, klimat- och miljöpåverkan från beslut, konsumtion och beteenden har varit dominerande perspektiv i min forskning under många år:

- Inom urban sociologi har forskningen haft fokus på olika typer av problem och utveckling när det gäller bostäder och boende; segregation; planering och service inom såväl lokala områden och regioner som nationell nivå.

- Transporter, färdmedel och resor; apparater och energianvändning i hushåll; livsmedelskonsumtion; samt avfall och avfallshantering i hushåll, kommuner och riket är exempel på forskningsområden som relaterats till klimat/miljöpåverkan i kort- och långsiktiga tidsperspektiv.

- Betydelsen av att vända sig till väl avgränsade målgrupper med relevanta politiska styrmedel är en svår fråga när det gäller att informera och påverka människor om betydelsen av att aktivt ta hänsyn till miljö/klimatpåverkan av sitt vardagliga beteende. Flera forskningsprojekt har fokus på att analysera och utvärdera processer och effekter av politiska styrmedel.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna-Lisa Linden är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler