Foto av Anna Trulsson Schouenborg

Anna Trulsson Schouenborg

Timlärare, PhD, Postdoctoral fellow, RPT

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2015 på en avhandling om analys och återinlärning av sensorimotorisk kontroll efter ledskada. I detta arbete verifierade vi avvikande rörelse- och belastningsmönster samt förändrad muskelaktivering på den led-skadade sidan. Vi utvecklade även ett nytt instrument för reliabel och valid objektivisering av dessa avvikande rörelse- och belastningsmönster samt ett nytt sätt att med elektromyografi, EMG, och video-analys kvantifiera avvikande rörelsemönster och muskelaktivering vid belastade rörelser. I fortsatt arbete studerar jag tillsammans med Doc Marcelo Rivano, Doc Anna Jöud och post doc Elisabeth Bondesson, den långvariga, muskuloskelettala smärtans påverkan på patienternas strukturer, funktioner, aktiviteter och delaktighet. Specifikt studerar vi fn bla långtids-uppföljning efter personinriktad, fysioterapeut-ledd rehabilitering, prediktion av baslinjevariablers inverkan på outcome efter sådan rehabilitering, patienternas erfarenheter av vad i rehabiliteringen som är associerat med förbättring samt sensorimotorisk kontroll och rörelsemönster före och efter anpassad träning vid långvarig muskuloskelettal smärta. 

Jag är även kliniskt verksam fysioterapeut med specialistkompetens i Ortopedi samt i Smärta och smärtrehabilitering vid Sektionen för Neurokirurgi och Smärtrehabilitering vid Skånes Universitetssjukhus. Där arbetar jag med utredning och rehabilitering av patienter med långvarig muskuloskelettal smärta samt driver sedan 2015 tillsammans med mina kliniska kollegor en ’Evidence Club’ i syfte att stärka den evidensbaserade praktiken. Vid Region Skånes ’Kunskapscentrum smärta’ har jag sedan 2015 arbetat med att utveckla samarbetsformer, hållit kurser och annan kompetensutveckling inom området långvarig smärta för fr.a. Primärvården i Skåne. Jag är timarvoderad vid Lunds Universitet för terminsvis återkommande utbildning av Fysioterapeuter på grundutbildningen i ämnen som berör analys och rehabilitering vid muskuloskelettal skada/smärta.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Trulsson Schouenborg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler