Personlig profil

Forskning

Jag är professor emerita i religionshistoria med fokus på religionsantropologiska studier. Min avhandling, A Landscape of Left-Overs: Changing Conception of Place and Environment among Mi’kmaq Indians of Eastern Canada (2001), bygger på historisk källforskning och fältarbeten hos kanadensiska mi’kmaq i Nova Scotia 1992-1993, 1996 och 2000. Jag har också fältarbetat på Tongaöarna 1998 och 2001, och i Peru 2004, samt återbesökt mi’kmaqreservaten 2009.
Mina intressen rör urbefolkningars kosmologier, animism, naturuppfattningar, antropologen i fält och ekologi och religion. Jag har utvecklat det interdisciplinära ämnet Ritual Studies och forskat om ritteorier och nya rituella praktiker (som nyandlig ”terapi” och ”coachning”) i det senmoderna Sverige. Jag ser ritualstudier som en viktig del i forskning om religion, maktförhållanden, mänsklig erfarenhet och livsvärldar och flera av mina internationella publikationer behandlar ritualer och den rituella praktiken.

Forskning

I am Professor in History of Religions Lund University. My thesis A Landscape of Left-Overs: Changing Conceptions of Place and Environment among Mi’kmaq Indians of Eastern Canada (2001), is grounded on extensive field work, conducted in Nova Scotia 1992-1993, 1996 and 2000. I have published several articles about indigenous cosmologies, animism, the phenomenology of landscape, the anthropologist in field, ecology and religion, ritual practices and new spirituality. I have also carried out field work in Tonga in 1998 and 2001, in the Peruvian Andes and the Amazon in 2004 and I revisited Mi’kmaq at Cape Breton in 2009.
In recent years, I have applied theories and methods from ritual studies and anthropology in a productive way by studying new ritual contexts in late modern Sweden. My discussions on ritualization and ritual practices, neospiritual therapy and coaching in contemporary Swedish society, has also attracted the attention in a wider public.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anne-Christine Hornborg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler