Foto av Annika Lexén

Annika Lexén

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2014 på institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet i medicinsk vetenskap med inriktning arbetsterapi. Med mig i bagaget har jag lång erfarenhet som praktiserande arbetsterapeut inom psykiatrin, både inom regionen och i privat verksamhet. Jag har ett stort intresse för evidensbaserad praktik och har utöver mina kunskaper i evidensbaserad arbetsterapi, kunskaper i Kognitiv Beteende Terapi, Dialektisk Beteende Terapi och mindfulness. Jag har också stort intresse för pedagogik och pedagogiskt utvecklingsarbete.

När jag arbetade som arbetsterapeut inom psykiatrin så mötte jag många människor, speciellt unga vuxna, med erfarenhet av psykisk sjukdom som inget hellre ville än att få bidra till och vara delaktiga i samhället på lika villkor som andra människor. Dessa personer beskrev sig uppleva ett stort utanförskap och sakna det stöd och möjligheter som krävdes för de skulle kunna vara delaktiga i samhället. Detta är bakgrunden till mitt forskningsintresse att bidra till att utveckla psykiatrin och preventiva utbildningsinsatser som ökar människors hälsolitteracitet om psykisk hälsa.

I min nuvarande forskning är jag intresserad av utveckling och utvärdering av integrerade vård- och stödinsatser baserade på ett återhämtningsperspektiv. Jag är också intresserad av hur underliggande faktorer relaterade till individen, omgivningen och aktiviteten påverkar människors aktivitetsengagemang och möjlighet till delaktighet. Detta inkluderar faktorer så som kunskap och färdigheter i psykisk hälsa (hälsolitteracitet om psykisk hälsa), psykisk hälsa på campus samt stigma/självstigma kopplat till att ha erfarenhet av psykisk ohälsa och suicid. Min nuvarande forskning utgår i från ett samskapande arbetssätt där personerna som forskningen berör involveras i forskningsprocessen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • arbetsmiljö
  • arbetsterapi, gerontologi, hälsovetenskap, boendefrågor, funktionshinder, preventiva insatser
  • psykiatri
  • hälsa och ohälsa
  • funktionsnedsättning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annika Lexén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren