Foto av Axel Hilling

Axel Hilling

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Beskattning och hållbarhet

Vi lever i en värld som huvudsakligen styrs av marknadskrafter. Ur ett skatteperspektiv innebär detta att kapital allokeras till länder med låg skatt. Marknadskrafterna uppmuntrar alltså till skattekonkurrens mellan länder. Det innebär också att kapital allokeras till de företag som ger högst avkastning till investerare. Marknadskrafterna uppmuntrar således vinstmaximering, vilket i sin tur kan uppmuntra aggressiv skatteplanering.

Denna marknadsekonomiska syn på världen skiljer sig markant från den syn på verkligheten som presenteras i FN:s Agenda 2030. För i FN:s global mål är ekonomisk tillväxt bara ett av flera önskvärda värden. Andra värden är, t.ex.:

 • minskad ojämlikhet inom och mellan länder,
 • ansvarsfull konsumtion och produktion av varor och tjänster, och
 • att vända förlusten av biologisk mångfald.

Uppfyllelsen av dessa mål följer inte naturligt av en kapitalistisk marknadsekonomi, där marknadskrafterna sätter agendan. Tvärtom. Om det vore ekonomiskt rationellt att investera i aktiviteter som främjar FN:s globala mål skulle agendan inte vara nödvändig.

Kort sagt har agendan uppstått av ett akut behov att, på global nivå, ta itu med de negativa konsekvenser som orsakas av ohämmade marknadskrafter. Det innebär bl.a. att hantera skadlig resursallokering och exploatering av resurser och levande varelser. För att uppfylla agendan krävs därför regleringar, liksom offentlig finansiering.

Skatt är därmed en viktig hållbarhetsfråga!

 

I min forskning analyserar jag hur skatterätt och internationella redovisningsstandarder bidrar till uppfyllandet av de globala målen. Särskilt fokus ägnas reglering av multinationella företag.

 

Undervisning

Jag har lång undervisningserfarenhet inom svensk och internationell skatterätt, samt inom bolagsrätt, redovisningsrätt och hållbarhet. Jag undervisar på alla nivåer på Ekonomihögskolan såväl som på Juridiska fakulteten. Dessutom har jag handlett och examinerat en stor mängd kandidat- , magister- och masteruppsatser varav flera har vunnit priser i nationella tävlingar.

 

Jag är för närvarande kursansvarig för följande kurser: Internetbaserad kurs i skatterätt (HARA29), Skatterätt 2 (HARG09), Internationell beskattning (HARH11); Företagsbeskattning och hållbarhet (HARG30)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik

Fria nyckelord

 • Tax law
 • Taxation
 • Sustainability
 • Corporate Governance
 • Sustainability Reporting

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Axel Hilling är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren