Foto av Bengt Johansson

Bengt Johansson

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar framför allt om den omställning av energisystemet som drivs av klimatpolitiken. Med utgångspunkt i en socioteknisk systemsyn analyseras hur energi- och klimatpoliken påverkar denna omställning och hur den påverkar förutsättningarna att uppnå andra miljömål samt hur energisäkerheten påverkas. Jag har analyserat såväl bioenergisystem som de särskilda förutsättningar som råder i transport- respektive industrisektorn. Jag är särskilt intresserad av att studera hur olika strategier och styrmedel kan påverka omställningen, hur väl de kan hantera olika målkonflikter samt vilka förutsättningar som finns för att implementera olika typer av styrmedel. Utöver forskning inom klimat- och miljöområdet har jag under flera år arbetat med frågor som handlar om försörjningsberedskap, krishantering mm.

Forskning

My research deals with the transformation of the energy system. With a starting point in a socio-technical system perspective I more specifically analyse how energy and climate policies affect this transformation and what impact these policies have on other environmental objectives and energy security. I have analysed bioenergy systems as well as the specific conditions in the transportation and industrial sectors.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Energisystem

Fria nyckelord

 • Klimatpolitik
 • Energipolitik
 • Förnybar energi
 • Energisäkerhet
 • styrmedel

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bengt Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren