Foto av Benny Carlson

Benny Carlson

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Jag växte upp med historier från mina föräldrars tid i Amerika under det glada 1920-talet och det tidiga 30-talets stora depression. Det är förmodligen därför jag gärna haft blicken riktad västerut. Jag har ofta ägnat mig åt att studera ekonomiska, sociala och politiska idéer och praktiker i USA och inte sällan åt deras spridning till Sverige. Det har handlat om välfärdskapitalism, social ingenjörskonst och institutionalism 1900-1940, Bretton Woods-systemet 1940-1990, avreglering på 1970- och 80-talen, bidragsreformen på 1990-talet och somaliers ekonomiska integration på 2000-talet. Ibland har blicken även vandrat söderut, mot inflytandet från tysk kateder- eller statssocialism i USA och Sverige i slutet av 1800- och början av 1900-talet.

Undervisning

Jag har undervisat på åtskilliga kurser i 25 år men några ämnen har varit återkommande: välfärdsstatens utveckling och utmaningar, ekonomiska doktriner och kvalitativa metoder samt uppsatskurser på magisternivå (under 1990-talet) och kandidatnivå (på senare år).

Samverkan

Jag har lagt stor vikt vid den tredje uppgiften, eftersom jag anser att en skattefinansierad forskare är förpliktigad att inte bara ”meritera sig” utan att också föra regelbunden dialog med olika samhällsaktörer och allmänhet. Denna aktivitet har i hög grad kretsat kring invandrares ekonomiska integration och mångfald i arbetslivet. Jag har de senaste 15 åren hållit presentationer och föredrag på omkring hundra seminarier, möten och konferenser i Sverige och USA och har organiserat turnéer för amerikanska och brittiska samhällsentreprenörer i Sverige och studieresor för svenska politiker och tjänstemän till USA (Minnesota) och Storbritannien. Jag har varit anlitad som utvärderare av olika projekt och i ett par år ”praktiserat” på ett somaliskt informations- och företagscenter.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Benny Carlson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren