Foto av Bertil R Persson

Bertil R Persson

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Forskning

Med tanke på att det nu byggs för fullt på den Europeiska Neutron Spallation källan ESS i Lund kan det vara värt att minnas när Anders Jonsson och jag under sommarnätterna 1969 genomförde de första spallation försöken i Lund. Experimenten genomfördes på LUSY (Lunds Universitets Synkrotron som var föregångaren till MAX). Utbytena för 28 olika foton spallations reaktioner i jod,  127I (g, yp xn), studerades med radiokemiska analyser  upp till fotonenergin 1 GeV . De genomsnittliga tvärsnitten bestämdes i energiregionen 250-900 MeV, och vi fann att  tvärsnitten vid hög energi är jämförbara med tvärsnitten för fria-nukleon foton-pion tvärsnitt. Vi applicerade empirisk tvärsnitts formel för att beräkna tvärsnitten för foton inducerad spallation (Jonsson and Persson, 1970).

 

1.  Joniserande strålnings miljö

Min vetenskapliga karriär började 1963 med undersökningar av eventuella hälsoeffekter från de atmosfäriska kärnvapenprovens radioaktiva nedfall i livsmedelskedjan lav-ren-man. Dessa studier sammanfattades 1970 i min doktorsavhandling 55Fe, 90Sr, 134Cs, 137Cs and 210Pb in the Biosphere. Radiological Health Aspects of the Environmental Contamination from Radioactive Materials in Northern Sweden”(Persson, 1970). Sedan 1972 har jag också varit engagerad i fältstudier kring kärnkraftverken i Sverige med gamma-spektrometri, och  studerat effekterna av olika parametrar på de uppmätta strålfälten.

Med program i marin radioekologi och radio meteorologi medverkade jag i de svenska polarexpeditionerna Ymer-80, SWEDARP-1989-90, Arctic Ocean 1991, Sibiriska Tundran 1994,  Arctic Ocean 1996. De vetenskapliga resultaten från dessa expeditioner har sammanfattats i ”Radioactivity exploration from the Arctic to the Antarctic”  (Persson et al., 2016).

På senare år har mitt intresse inom detta forskningsområde fokuserats till undersökningar av Polonium-210 och Bly-210 (Persson, 2016, Persson and Holm, 2014, Persson, 2014, Gjelsvik et al., 2014, Henricsson and Persson, 2012, Persson and Holm, 2011)


2. Nukleär Medicin

Redan 1967 började jag utveckla metoder för preparation och kvalitetskontroll nya radioaktiva läkemedel med kortlivade radioisotopen Teknetium-99m med halveringstiden 6 timmar.  Jag utvecklade en 99mTc- svavel kolloid som var i kliniskt bruk för lever scintigrafi under 15 år i Lund.  99mTc-plasmin för diagnos av djup ven trombos användes också kliniskt (Persson and Liden, 1969, Persson and Naverste.Y, 1970, Persson and Darte, 1974, Kempi and Persson, 1975, Persson and Kempi, 1975, Persson et al., 1975, Darte et al., 1976).


 4. Medicinsk hypertermi terapi

Under tidigt 1980-tal utvecklades tillsammans med kirurgen Lars-Olof Hafström och mina doktorander Magnus Bolmsjö och Per Nilsson tumör behandling med mikrovågsinducerad hypertermi (Hafstrom et al., 1982). Denna utrustning applicerades för användning i kombination med strålningsterapi för behandling av ytliga tumörer och lade grunden för bildandet av Lund Science AB. Mikrovågs inducerad termoterapi har senare även tillämpats med framgång i behandlingen av benign prostatahyperplasi med användning av en interstitiell mikrovågsantenn införd i en kateter vilket blev grunden för bildandet av Prosta Lund AB (Lindholm et al., 1982a, Lindholm et al., 1982b, Lindholm et al., 1983, Lindholm et al., 1985, Lindholm et al., 1988). Även laserinducerad hypertermi för levertumörer utvecklades, vilket senare resulterade i bildandes av Clinical Laser AB i Lund (Tranberg et al., 1990), (Hugander et al., 1984, Moller et al., 1995, Möller et al., 1996, Ivarsson et al., 1998).


5.  NMR (Nuclear Magnetic Resonance) MR

Jag började redan 1982 med biomedicinska tillämpningar av kärnmagnetisk resonans "NMR" . Tillsammans med mina doktorander och duktiga ingenjörer byggde vi Skandinaviens första MR-kamera, en specialutrustning för att utföra in vivo NMR-studier i både djur och människa (Persson, 1982, Brun et al., 1984, Persson et al., 1984a, Persson et al., 1984b, Persson et al., 1984c, Malmgren et al., 1985, Olsson et al., 1985b, Olsson et al., 1985d, Olsson et al., 1985c, Gyöffry-Wagner et al., 1984, Olsson and Persson.B.R.R, 1984, Gyöffry-Wagner et al., 1985, Larsson et al., 1985, Leksell et al., 1985, Olsson et al., 1985a, Persson.B.R.R, 1985, Persson.B.R.R et al., 1985). Detta blev embryot till den nationella 7-tesla forskningsresurs som vi nu sedan 2015 har i Lund, med reliken av den första MR-scannern som pryder ingången till avdelningen.


6. Biomedicinska effekter och hälsoeffekter av elektromagnetiska fält:

Utvecklingen av medicinsk-NMR involverade också studier av de potentiella hälsoriskerna för personal och patienter vid kliniska MR-undersökningar, och jag har skrivit omfattande monografier om detta ämne (Persson.B.R.R, 1985, Persson.B.R.R et al., 1985, Persson.B.R.R and Ståhlberg, 1985). Tillsammans med neurokirurgen Leif Salford studerades också exponering för elektromagnetiska fält som motsvarar dem som används i GSM-mobil kommunikation och fann ökad permeabilitet för endogent albumin hos blod-hjärnbarriären (BBB)  i råtta (Persson et al., 1992, Salford et al., 1994, Persson et al., 1997). Interaktionen av statiska och extremt lågfrekventa magnetfält med kalcium jontransport har studerats i normala och transformerade humana lymfocyter och i rått tymusceller humana lymfocyter samt Ca-45 transport i membranvesiklar av växtceller. Studier tillsammans med Belyaev et al vid Stockholms universitet visades att GSM mikrovågor inte inducerar DNA-brott eller ändrar kromatinets konfiguration, men påverkar uttrycket av gener i råtthjärna under särskilda exponerings förhållanden (Belyaev et al., 2005, Belyaev et al., 2002, Belyaev et al., 2006, Markova et al., 2005, Belyaev et al., 2009, Sarimov et al., 2004).


7. Elektro Kemo Terapi (ECT) och Bioimpedans.

Sedan 1991 är jag också engagerad i användningen av pulsade elektriska fält för tumörterapi i syfte att studera dess destruktiva effekt på tumörer och förmåga att införa cellgift i tumörceller. Tillsammans med Leif G. Salford var vi de första att tillämpa denna metod för behandling av maligna hjärntumörer. Denna nya metod av tumörbehandling används numera kliniskt för behandling av många olika tumörformer med lovande resultat. Vid Elektro-kemo-terapi ”ECT” som metoden kallas, kommer endast de celler som utsätts för ett tillräckligt starkt elektriskt fält svara omedelbart. Tumörcellerna som perforeras blir mycket mer tillgängliga för hydrofila molekyler eftersom dessa normalt avvisas av cellmembranbarriären. Bleomycin, ett extracellulärt ganska ineffektivt cellgift,  är emellertid mycket effektiv när det kommer intracellulärt. Detta cellgift har visat sig vara det mest potenta läkemedlet att använda för ECT. Effekten av ECT på cellulärt upptag av administrerade terapeutiska medel studerades med hjälp av radioaktivt märkta föreningar (111In, 99mTc) och en scintillationskamera. Elektriska bio-impedans metoder utvecklades för kontrollera de pulsade elektriska fältens effekter på vävnaden av. (Salford et al., 1993, Engström et al., 1999, Engström et al., 2000, Grafstrom et al., 2006)


8. Radio-Elektro terapi.

Strålbehandling i kombination Pulsade elektriska fält "PEF" visade ge mycket kraftig terapeutisk effekt på subkutana råttgliom tumörer. Upptäckten gjordes när vi skulle jämföra effekten av strålbehandling Pulsade elektriska fält "PEF" på subkutant inplanterade råtthjärntumörer. Behandlingen upprepades fyra på varandra följande dagar. Tumörernas tillväxthastighet reducerades extremt kraftigt vid kombinations behandling. Mikroskopisk undersökning genom färgning av tumörerna för Faktor-VIII (vonWillebrandfaktor) visade total avsaknad av blodkärl i tumör som kombinations behandlats (Engström et al., 2001, Persson, 2011b)

 

 

9. Strålbehandling i kombination med Immunoterapi

De mest elakartade hjärntumörer, den maligna gliom (även kallad glioblastoma multiforme -GBM- eller astrocytom grad IV) är bland de mest terapiresistenta humana tumörer. Det faktum kan förklaras av det sätt den maligna gliom växer i hjärnan. Tumören sprider sig  utåt från ett centrum, som med tiden förvandlas till nekros, och tumör fronten växer genom att successivt döda omgivande normala hjärnceller, neuronala och gliaceller. Tumören har en oregelbunden form, ofta med armarna skjuter in i hjärnan på en bläckfisk-liknande tillväxt. Vidare sänder tumören migrerar tumörceller in i omgivande hjärna. Leif G. Salford kallar dessa celler "gerillaceller" eftersom de gömmer sig i den normala cellpopulationen runt tumören. Han menar att nyckeln till framgång vid behandling av glioblastom, är en metod som når dessa vandrande "gerilla-celler".  En klinisk studie med   behandling av patienter med ett vaccin framställt av deras egna tumörceller transfekterade med interferon-gamma genen (Salford et al., 2001, Salford et al., 2002).

För att jämföra effekten av immunoterapi med strålbehandling började vi 2002 genomföra studier på råttor. I en grupp med  intrakraniella tumörer som behandlades med en kombination av immunoterapi och en fraktion strålbehandling blev resultatet överraskande positivt,  med 80% kompletta remissioner. Men publicering dröjde tills efter min pensionering då upptäckten konfirmerats av en grupp i New York (Persson et al., 2010b, Persson et al., 2010a). Sedan dess har jag fortsatt att sprida kunskap om dessa studier i olika publikationer och  konferenser med förhoppningen att det så småningom genomförs en klinisk studie med immunoterapi i kombination med strålbehandling (Persson et al., 2014, Ceberg and Persson, 2013, Persson et al., 2011, Persson, 2011a).

 

Referenser 

BELYAEV, I., HILLERT, L., TAMM, C., HARMS-RINGDAHL, M., MALMGREN, L. & PERSSON, B. 2002. Effects of ELF and Microwaves on human lymphocytes from hypersensitive persons. BEMS 25st Annual Meeting, 2002.

BELYAEV, I. Y., HILLERT, L., PROTOPOPOVA, M., TAMM, C., MALMGREN, L. O. G., PERSSON, B. R. R., SELIVANOVA, G. & HARMS-RINGDAHL, M. 2005. 915 MHz microwaves and 50 Hz magnetic field affect chromatin conformation and 53BP1 foci in human lymphocytes from hypersensitive and healthy persons. Bioelectromagnetics, 26, 173-184.

BELYAEV, I. Y., KOCH, C. B., TERENIUS, O., ROXSTROM-LINDQUIST, K., MALMGREN, L. O. G., SOMMER, W. H., SALFORD, L. G. & PERSSON, B. R. R. 2006. Exposure of rat brain to 915 MHz GSM microwaves induces changes in gene expression but not double stranded DNA breaks or effects on chromatin conformation. Bioelectromagnetics, 27, 295-306.

BELYAEV, I. Y., MARKOVA, E., HILLERT, L., MALMGREN, L. O. G. & PERSSON, B. R. R. 2009. Microwaves From UMTS/GSM Mobile Phones Induce Long-Lasting Inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA Repair Foci in Human Lymphocytes. Bioelectromagnetics, 30, 129-141.

BRUN, A., ENGLUND, E., LARSSON, E.M, CRONQUIST, S., OWMAN, T., GY”FFRY-WAGNER, Z. & PERSSON.B.R.R 1984. Preliminary study of NMR-relaxation times (T1 and T2) and structures of cerebral tumors, oedema and normal tissues. Lund Science Journal.

CEBERG, C. & PERSSON, B. R. R. 2013. Co-Operative Radiation Immune Stimulating Cancer Therapy Trends in Cancer Research, To be published.

DARTE, L., PERSSON, B. R. & SODERBOM, L. 1976. QUALITY-CONTROL AND TESTING OF TC-99M-MACROAGGREGATED ALBUMIN. Nuklearmedizin, 15, 80-85.

ENGSTRÖM, P. E., PERSSON, B. R. R., BRUN, A. & SALFORD, L. G. 2001. A new antitumour treatment combining radiation and electric pulses. Anticancer Research, 21, 1809-1815.

ENGSTRÖM, P. E., PERSSON, B. R. R. & SALFORD, L. G. 2000. Impedance spectrometry and gamma camera measurements of  99Tcm -DTPA uptake for dosimetry and optimisation of in vivo electropermeabilization. Physics in Medicine and Biology, Sumbitted 2000_03_07.

ENGSTRÖM, P. E., PERSSON, R. B. R. & SALFORD, L. G. 1999. Studies of in vivo electropermeabilization by gamma-camera measurements of  99m Tc-DTPA. Biochim.Biophys.Acta, 1473, 321-328.

GJELSVIK, R., HOLM, E., KÅLÅS, J. A., PERSSON, B. & ÅSBRINK, J. 2014. Polonium-210 and Caesium-137 in lynx (Lynx lynx), wolverine (Gulo gulo) and wolves (Canis lupus). Journal of Environmental Radioactivity, 138, 402-409.

GRAFSTROM, G., ENGSTROM, P., SALFORD, L. G. & PERSSON, B. R. R. 2006. Tc-99m-DTPA uptake and electrical impedance measurements in verification of in vivo electropermeabilization efficiency in rat muscle. Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals, 21, 623-635.

GYÖFFRY-WAGNER, Z., BRUN, A., CRONQUIST, S., ENGLUND, E., MÖLLER, T., LARSSON, E. M. & OWMAN, T. 1984. A study of T1 and T2 relaxation times dependence of time post mortem in dissected brain tissue from pig. Proc 3rd Ann Meet Soc of Magnetic Resonance in Medicine. New York.: Soc of Magnetic Resonance in Medicine.

GYÖFFRY-WAGNER, Z., ENGLUND, E., LARSSON, E. M., OWMAN, T., BRUN, A., CRONQUIST, S., HOPF, M. A. & BYDDER, G. M. 1985. T1 and T2 measurements on cerebral tumours and normal brain. tissue. Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy. CH-1206 Geneva, Switzerland: Dr M-A Hopf, Route de Florissant 1.

HAFSTROM, L. O., HUGANDER, A., JONSSON, P. E., BOLMSJO, M., PERSSON, B. & STENRAM, U. 1982. EFFECTS OF LOCAL MICROWAVE HYPER THERMIA ON LIVER TUMORS AN EXPERIMENTAL STUDY IN RATS. Gautherie, M. And E. Albert.

HENRICSSON, F. & PERSSON, B. R. R. 2012. POLONIUM-210 IN THE BIO-SPHERE: BIO-KINETICS AND BIOLOGICAL EFFECTS. In: GUILLÉN GERADA, J. (ed.) Radionuclides: Sources, Properties and Hazards. Hauppauge NY 11788-3619: Nova Science Publishers, Inc.

HUGANDER, A., HAFSTROM, L., JONSSON, P. E., BOLMSJO, M., PERSSON, B. R. R. & STENRAM, U. 1984. LOCAL HYPERTHERMIA IN TREATMENT OF EXPERIMENTAL LIVER-TUMORS. Cancer, 53, 1686-1691.

IVARSSON, K., OLSRUD, J., STURESSON, C., MOLLER, P. H., PERSSON, B. R. & TRANBERG, K. G. 1998. Feedback interstitial diode laser (805 nm) thermotherapy system: Ex vivo evaluation and mathematical modeling with one and four-fibers. Lasers in Surgery and Medicine, 22, 86-96.

JONSSON, G. G. & PERSSON, B. 1970. HIGH-ENERGY PHOTON INDUCED SPALLATION REACTIONS IN I-127. Nuclear Physics A, A153, 32-&.

KEMPI, V. & PERSSON, R. B. R. 1975. 99MTC-DTPA(SN) DRY-KIT PREPARATION - QUALITY-CONTROL AND CLEARANCE STUDIES. Nuclear Medicine-Nuklearmedizin, 13, 389-399.

LARSSON, E. M., ENGLUND, E., GY”FFRY-WAGNER, Z., BRUN, A., CRONQUIST, S. & PERSSON, B. 1985. Regional differences in the proton MR relaxation times T1 and T2 within the normal brain. Proc Soc Magn Res in Med, 4th Ann Meeting, London, UK. New York: Soc Magn Res in Med.

LEKSELL, L., HERNER, T., LEKSELL, D., PERSSON, B. & LINQUIST, C. 1985. Visualisation of stereotactic radiolesions by nuclear magnetic resonance. J.Neurol, Neurosurg Psychiatry, 48, 19-20.

LINDHOLM, C. E., KJELLEN, E., LANDBERG, T., MERCKE, C., NILSSON, P. & PERSSON, B. 1982a. LOCAL IONIZING-RADIATION WITH AND WITHOUT MICROWAVE INDUCED HYPERTHERMIA IN SUPERFICIAL MALIGNANT-TUMORS IN BRAIN. Advances in Experimental Medicine and Biology, 157, 145-146.

LINDHOLM, C. E., KJELLEN, E., LANDBERG, T., NILSSON, P., HERTZMAN, S. & PERSSON, B. 1983. MICROWAVE-INDUCED HYPERTHERMIA AND IONIZING-RADIATION - TECHNIQUE AND PRELIMINARY CLINICAL-RESULTS. Strahlentherapie, 159, 379-379.

LINDHOLM, C. E., KJELLEN, E., LANDBERG, T., NILSSON, P., HERTZMAN, S. & PERSSON, B. 1985. MICROWAVE-INDUCED HYPERTHERMIA AND IONIZING-RADIATION - CLINICAL-RESULTS. Strahlentherapie, 161, 543-543.

LINDHOLM, C. E., KJELLEN, E., LANDBERG, T., NILSSON, P. & PERSSON, B. 1982b. MICROWAVE-INDUCED HYPERTHERMIA AND IONIZING-RADIATION - PRELIMINARY CLINICAL-RESULTS. Acta Radiologica Oncology, 21, 241-254.

LINDHOLM, C. E., KJELLEN, E., NILSSON, P., LANDBERG, T. & PERSSON, B. 1988. MICROWAVE-INDUCED HYPERTHERMIA AND RADIOTHERAPY IN HUMAN SUPERFICIAL TUMORS CLINICAL RESULTS WITH A COMPARATIVE STUDY OF COMBINED TREATMENT VS. RADIOTHERAPY ALONE. Issels, R. D. And W. Wilmanns.

MALMGREN, L., BLADH, B, HELGESEN, H., J”NSSON, L., LINDSTR”M, S., PALMER, J., PERSSON.B.R.R, PETTERSSON, S., HOPF, M. A. & BYDDER, G. M. 1985. The design and application of a proton NMR imaging system based on a window-frame type of magnet. Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy. CH-1206 Geneva, Switzerland: Dr M-A Hopf, Route de Florissant 1.

MARKOVA, E., HILLERT, L., MALMGREN, L., PERSSON, B. R. R. & BELYAEV, I. Y. 2005. Microwaves from GSM mobile telephones affect 53BP1 and gamma-H2AX foci in human lymphocytes from hypersensitive and healthy persons. Environmental Health Perspectives, 113, 1172-1177.

MOLLER, P. H., LINDBERG, L., HENRIKSSON, P. H., PERSSON, B. R. R. & TRANBERG, K. G. 1995. Interstitial laser thermotherapy: Comparison between bare fibre and sapphire probe. Lasers in Medical Science, 10, 193-200.

MÖLLER, P. H., LINDBERG, L., HENRIKSSON, P. H., PERSSON, B. R. R. & TRANBERG, K. G. 1996. Temperature control and light penetration in a feedback interstitial laser thermotherapy system. International Journal of Hyperthermia, 12, 49-63.

OLSSON, M., JOHANSSON, L. G. & PERSSON, B. 1985a. Proton NMR measurements on wood. Internal Defect Scanning of Logs. Oslo.

OLSSON, M., PERSSON, B., SALFORD, L. G., SCHR”DER, U., HOPF, M. A. & BYDDER, G. M. 1985b. The use of paramagnetic and ferromagnetic substances as contrast agent in NMR-imaging of T1 and T2 respectively. Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy. CH-1206 Geneva, Switzerland: Dr M-A Hopf, Route de Florissant 1.

OLSSON, M. & PERSSON.B.R.R 1984. A study of the influence of paramagnetic ions on the proton relaxation times T1 and T2. Lund Science Journal.

OLSSON, M., PERSSON.B.R.R, SALFORD, L. G. & SCHR”DER, U. 1985c. Ferromagnetic particles as contrast agent in T2 NMR-imaging. Proc Soc Magn Res in Med, 4th Ann Meeting, London, UK. New York: Soc Magn Res in Med.

OLSSON, M., PERSSON.B.R.R, SALFORD, L. G. & SCHR”DER, U. 1985d. Superparamagnatic particles as contrast agents in T2 NMR-imaging. Magnetic Resonance Imaging, 4, 437-440.

PERSSON, B. 1982. Medicinska tillämpningar av kärnspinnresonans-NMR (in Swedish), Lund, Sweden, Studentlitteratur.

PERSSON, B., BOLMSJ”, M. & HELGESEN, H. 1984a. Design of a ferromagnetic Magnet for NMR imaging. Proc of the Radiological Symposium Oct 1983, in Graz. Graz.

PERSSON, B., BOLMSJ”, M., HELGESEN, H. & MALMGREN, L. 1984b. The design and application of a proton NMR imaging system based on a window frame of magnet. Nuclear Magnetic Resonance. Basel: S Karger AG.

PERSSON, B. R.-R. 2014. 210Po and 210Pb in the Terrestrial Environment. Current Advances in Environmental Science (CAES), 2.

PERSSON, B. R. R. 1970. 55Fe, 90Sr, 134 Cs, 137Cs and 210Pb in the Biosphere. Radiological Health Aspects of the Environmental Contamination from Radioactive Materials in Northern Sweden. PhD, Lund University.

PERSSON, B. R. R. 2011a. Radiation Immune Modulation Therapy of Glioma, . In: CHEN, C. C. (ed.) Advances in the Biology,  Imaging and Therapies for Glioblastoma,. Vienna: InTech.

PERSSON, B. R. R. 2011b. Review article: Treating tumoral diseases (cancer) with a combination of ionizing radiation and pulsed electric fields. Acta Scientiarum Lundensia, 2011-001, 1-20.

PERSSON, B. R. R. 2016. Global distribution of   7Be,   210Pb and, 210Po in the surface air (with Appenix E-E). Acta Scientiarum Lundensia, 2015, 1-51.

PERSSON, B. R. R., BAUREUS KOCH, C., GRAFSTRÖM, G., CEBERG, C., MUNCK AF ROSENSCHÖLD, P., NITTBY, H., WIDEGREN, B. & SALFORD, L. G. 2011. “Abscopal” Effect of RadiationTherapy Combinedwith Immune-Therapy Using IFN-γ Gene Transfected Syngeneic Tumor Cells, in Rats with Bilateral Implanted N29 Tumors. International Scholarly Research Network, ISRN Immunology, 2011, 1-13.

PERSSON, B. R. R., BAURÉUS KOCH, C., GRAFSTRÖM, G., CEBERG, C., NITTBY, H., WIDEGREN, B. & SALFORD, L. G. 2010a. Tumour response from immunization with interferon-gamma (IFNg) transfected syngeneic tumour cells combined with radiation therapy in rats with contra-lateral tumours. Cancer Therapy 8A (on line www.cancer-therapy.org)).

PERSSON, B. R. R., BAURÉUS KOCH C., GRAFSTRÖM, G., CEBERG, C., SALFORD, L. G. & WIDEGREN, B. 2014. Immunization with syngeneic interferon-gamma (IFN-g) secreting tumor cells enhance the Therapeutic effect  and Abscopal effect from combined treatment of subcutaneously implanted contra-lateral N29 tumours on Fischer rats with pulsed electric fields (PEF) and 60Co-gamma radiation., . Acta Scientiarum Lundensia ( ISSN 1651-5013), 2014, (002), 1-32.

PERSSON, B. R. R. & DARTE, L. 1974. GEL CHROMATOGRAPHY COLUMN SCANNING FOR ANALYSIS OF TC-99M-LABELLED COMPOUNDS. Journal of Chromatography, 101, 315-326.

PERSSON, B. R. R. & HOLM, E. 2011. Polonium-210 and Lead-210 in the Terrestrial environment: A historical review. Journal of Environmental Radioactivity, 102, 420-429.

PERSSON, B. R. R. & HOLM, E. 2014. 7Be, 210Pb, and 210Po in the surface air from the Arctic to Antarctica. Journal of Environmental Radioactivity.

PERSSON, B. R. R., HOLM. E. & CARLSSON, K.-Å. 2016. Radioactivity Exploration from the Arctic to the Antarctic. ISSN 1651-5013 Lund, Sweden, Acta Scientiarum Lundensia,.

PERSSON, B. R. R. & KEMPI, V. 1975. LABELING AND TESTING OF TC-99M-STREPTOKINASE FOR DIAGNOSIS OF DEEP-VEIN THROMBOSIS. Journal of Nuclear Medicine, 16, 474-477.

PERSSON, B. R. R., KOCH, C. B., GRAFSTROM, G., CEBERG, C., AF ROSENSCHOLD, P. M., NITTBY, H., WIDEGREN, B. & SALFORD, L. G. 2010b. Radiation Immunomodulatory Gene Tumor Therapy of Rats with Intracerebral Glioma Tumors. Radiation Research, 173, 433-440.

PERSSON, B. R. R., SALFORD, L. G. & BRUN, A. 1997. Blood-Brain Barrier permeability in rats exposed to electromagnetic fields used in wireless communication. Wireless Networks, 3, 455-461.

PERSSON, B. R. R., SALFORD, L. G., BRUN, A., EBERHARDT, J. L. & MALMGREN, L. 1992. INCREASED PERMEABILITY OF THE BLOOD-BRAIN-BARRIER INDUCED BY MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC-FIELDS. Annals of the New York Academy of Sciences, 649, 356-358.

PERSSON, R. B. R., BOLMSJO, M. & MALMGREN, L. 1984c. THE DESIGN AND APPLICATION OF A PROTON NMR IMAGING-SYSTEM BASED ON A WILSON TYPE OF MAGNET. Magnetic Resonance in Medicine, 1, 226-226.

PERSSON, R. B. R. & LIDEN, K. 1969. 99MTC-LABELLED HUMAN SERUM ALBUMIN - A STUDY OF LABELLING PROCEDURE. International Journal of Applied Radiation and Isotopes, 20, 241-&.

PERSSON, R. B. R. & NAVERSTE.Y 1970. TC-99M SULFIDE COLLOID PREPARATION FOR SCINTIGRAPHY OF RETICULOENDOTHELIAL SYSTEM. Acta Radiologica-Therapy Physics Biology, 9, 567-&.

PERSSON, R. B. R., STRAND, S. E. & WHITE, T. 1975. ASCORBATE-TC-99M - PREPARATION, QUALITY-CONTROL AND QUANTITATIVE RENAL UPTAKE IN MAN. International Journal of Nuclear Medicine & Biology, 2, 113-122.

PERSSON.B.R.R 1985. Resonance Imaging- Present Applications and Projected developments. Int J Techn Assessm Health Care, 1, 585-606.

PERSSON.B.R.R, ST†HLBERG, F., HOPF, M. A. & BYDDER, G. M. 1985. Guidelines concerning hazards and health effects of NMR in vivo measurements. Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy. CH-1206 Geneva, Switzerland: Dr M-A Hopf, Route de Florissant 1.

PERSSON.B.R.R & STÅHLBERG, F. 1985. Safety Aspects of Magnetic Resonance Examinations. Int J Techn Assessm Health Care, 1, 647-665.

SALFORD, L. G., BRUN, A., STURESSON, K., EBERHARDT, J. L. & PERSSON, B. R. R. 1994. Permeability of Blood-Brain Barrier Induced by 915 MHz Electromagnetic Radiation, Continous wave and modulated at 8,16,50, and 200 Hz. Microscopy Research and Techniques, 27, 535-542.

SALFORD, L. G., PERSSON, B. R. R., BRUN, A., CEBERG, C. P., KONGSTAD, P. C. & MIR, L. M. 1993. A new Brain Tumour Therapy Combining Bleomycin with in vivo Electropermeabilization. Biochemical and Biophysical Research Communications, 194, 938-943.

SALFORD, L. G., PERSSON, B. R. R., MALMGREN, L., BRUN, A. & LANNOYE, P. 2001. T‚l‚phonie mobile et barrire Sang-cerveau (in french) Mobile Communication and the Blood-Brain Barrier. Telephonie Mobile: Effets potentiels sur la sant‚ des ondes ‚lectromagn‚tiques de hautes fr‚quences. B-4053 Embourg, Belgique: MarcoPpietteur.

SALFORD, L. G., SIESJ”, P., SKAGERBERG, G., PERSSON, B. R. R., VISSE, E., LARSSON, E. M., ENGLUND, E. & WIDEGREN, B. 2002. Clinical Immunization with autologous glioma cells transduced with human interferon- g  gene. Neuro-Oncoogy, 4  S86.

SARIMOV, R., MALMGREN, L., MARKOVA, E., PERSSON, B. & BELYAEV, I. Y. 2004. Non-thermal GSM microwaves affect chromatin conformation in human lymphocytes similar to heat shock  IEEE Transactions on Plasma Science, 32, 1600-1608.

TRANBERG, K. G., BLAD, B., M”LLER, P. H., PERSSON, B. R. R. & WEBER, L. 1990. Laserinducerad interstitiell hypertermi (LASERTERMI) vid gastrointestinal cancer-Prelimin,ra erfarenheter och metodologiska aspekter. Hygiea.

                                                    

 

Undervisning

Tutor for doctoral dissertations:

1975-10 Gudrun Bertilsson Ph.D.:Electron scattering effects on absorbed dose measurements.

MERI-1001NFRA-1001

 

 1977-12 Elis Holm Ph.D.: Plutonium isotopes in the environment. A radioecological study.

NFRA-1005 MERI-1005

 

1979-03 Sven-Erik Strand PhD: Studies on parameters influencing quantitative scintillation camera measurements of in vivo radionuclide distributions. Applications to functional examinations of thyroid glands, lymph nodes and kidneys. NFRA-1007 MERI-1007

 

1980-10 Monica Gustafsson PhD: Radiation doses and correlated late effects in dignostic radiology.NFRA-1010 MERI-1010

  

1981-03 Mats Nilsson PhD: Pathways and estimated consequences of radionuclide release from a nuclear power plant. A study to Barseb„ck nuclear power plant. NFRA-1011; MERI-1011

 

1981-05 Lennart Darte PhD: Quality Control of Technetium-99m Radio Pharmaceuticals in Nuclear Medicine. The use of Gel Chromatography Column Scanning in research and routine clinical work. NFRA-1012;MERI-1012

 

1981-11 Magnus Bolmsjö PhD: The Physical and Physiological Aspects of Xenon isotopes in Nuclear Medicine. NFRAA-1014; MERI-1014

 

1982-05 Yngve Naversten PhD: Measurements of Total Body Radioactivity in Man.  An evaluation of detector geometries with applications in radiation protection and nuclear medicine. NFRA-1015; MERI-1015

 

1983-05 Gunnila Holje PhD:  Physical Properties of Radiographic Screen-Film Systems. A study of absorption, sensitivity, noise and resolution properties of screen-film sysyems with fluorescent layers of varous chemical compositions simulating those under X-ray examinations. NFRA-1016; MERI-1016

 

1984-04 Per Nilsson, PhD: Physics and Technique of Microwave-Induced Hyperthermia in the Treatment of Malignant Tumours. NFRA-1017; MERI-1017

 

1984-05 Christer Samuelsson, PhD: 222-Rn and Decay products in outdoor and indoor environments; Assessment Technique, Applied to Exhalation, Air-cleninng and Arctic air. NFRI-1018; MERI-1018

 

1987-05 Freddy Ståhlberg, PhD:  NMR Flow Imaging- A study of flow perpendicular to the imaging plane using o.o8-1.5 T NMR imaging units. NFRA-1022; MERI-1022

 

1987-05 Juan Rioseco, PhD: 99-Tc: Radioanalytical and Environmental studies. NFRA-1021; MERI-1021

 

1988-11 Viktor Kempi PhD: Preparation and application of 99m-Tc-DTPA to renal and vesicoureteral studies. A stochastic approach with deconvolution analysis. NFRA-1023; MERI-1023

 

1992-05 Magnus Olsson, PhD: Magnetic Field Pertubation in Proton MR imaging. A study of a contrast agent and of distortion due to metallic implants. NFRA-1027; MERI-1027

 

1994-10 Crister Ceberg PhD: Pharmacokinetics and Bor distribution ofBoron Compounds- Foundations for Boron Neutron Capture Therapy. NFRA-1029; MERI-1029

 

1998-05 Britt Friberg MD: Thermal Endometrial Destruction by means of a Balloon Catheter Experimental and clinical evaluation of a new form of treatment for menorrhagia. ISRN: LUMWDW/MEKL—98/1029--SE

 

1998-09 Lars Malmgren, Techn. Dr.: Radiofrequency Systems for NMR Imaging: Coil development and Studies of Non-thermal Biological Effects. ISSN 1402-8662

 

1998-12-17 Johan Olsrud Ph.D. Physical Aspects of thermotherapy: A study of heat transport with a view to treatment optimisation. ISBN 91-628-3235-2

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bertil R Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren