Foto av Bibi Jonsson

Bibi Jonsson

Professor, professor

Personlig profil

Forskning

Min forskningsinriktning ligger inom det genusvetenskapliga fältet. Ett specialintresse intar de feministiska, genus- och queera teoribildningarna. Mitt projekt om kvinnor, litteratur och nazism resulterade i Bruna pennor (2012), som handlar om kvinnliga svenska nazistsympatiserande författarskap från trettiotalet. Jag utgår som ett axiom från att dessa texter av nazistiskt aktiva kvinnor utgör exempel på hur litterära texter blir föremål för debatt, förhandling eller samtal. Projektnamnet motiveras dels av att jag studerar kvinnliga författares texter, dels av att dessa vänder sig till kvinnor, vilka också utgör mål för deras politiska arbete. Projektet kan betraktas som en vidareutveckling av mitt föregående om trettiotalets romandebuterande kvinnor, Blod och jord i trettiotalet. Kvinnorna och den antimoderna strömningen (2008). Det senare projektet ingår liksom det förra i FOLIO. Inom ramen för denna projektgrupp bidrar jag med en artikel i en engelskspråkig antologi om vardagsliv under mass dictatorship (Palgrave 2013). En utveckling av projektet består i en studie av nationalistisk och nazistisk lyrik som har arbetsnamnet Diktning i rörelse(n). Nationalism och nazism i parnassens marginal.

Ett annat projekt handlar om sexualitet i ungdomsromanen. Jag har bidragit till en antologi om barn- och ungdomslitteratur med en artikel om lesbiska flickor i ungdomsromaner. Angränsande är ett pågående projekt om sexualiteten i kvinnliga arbetarskildringar. Ett större projekt, tillsammans med två andra forskare, handlar om kvinnliga kritiker och syftar till att skriva en kvinnlig kritikerhistoria.