Foto av Birgit Rasmussen

Birgit Rasmussen

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde omfattar främst palliativ vård med fokus på vårdmiljö/klimat, betydelser av att leva med svår sjukdom och behöva hjälp med fundamentala behov, icke-farmakologiska vårdaktiviter i livets slutskede samt hälsofrämjande palliativ vård.
 
Jag är delaktig i flera nationella och internationella projekt inom The “dö bra”-programme, som t.ex. Swe-Advance Care Planning (ACP) – “Development of an intervention for structured conversations about values and priorities for future end-of-life care.” och “The room, the time and lived experience of health care environments at the end-of-life: A multidisciplinary approach from exploration to intervention.”
 
Andra forskningsprojekt jag är involverad i:

  • Communication about transition to end-of-life care – context, content and consequences
  • Performance status and palliative chemotherapy treatment.
  • International studies combining macro- and micro-level perspectives on cancer awareness, beliefs and experiences – the Swedish component
  • Att vårda äldre personer med kognitiv svikt i sjukhusmiljöer - attityder, processer och innebörder

 
I min uppgift som professor i omvårdnad med inriktning mot palliativ vård ingår att bedriva forskning och utbildning inom olika undervisningsnivåer, verka för att etablera, skapa nätverk och utveckla en kreativ forskningsmiljö men också att följa och driva utvecklingen inom palliativ vård i relation till utvecklingen inom samhället och inom hälso- och sjukvården.

Forskning

Mitt forskningsområde är palliativ vård och utvecklingen av kunskaper kring innebörder av att leva med och ge omvårdnad till svårt sjuka och döende människor med kroniska och allvarliga sjukdomar; bedömning av palliativa vårdbehov och icke-farmakologiska interventioner. Ett annat viktigt tema i min forskning är att utforska det vårdklimat som underlättar de egna helande och läkande krafterna och utvecklingen av instrument kring patient relevanta utfallsmått för forskning och klinisk praktik. Kunskapen inom palliativ vård är mer avancerad idag, åtminstone på vissa områden, vilket gör övergången från beskrivande - och explorative - till interventionsstudier, möjligt. Det senare är fokus för mitt engagemang i ett forskningsprojekt kring implementering av en svensk nationell vårdplan för palliativ vård (NVP) och ett personcentrerat palliativt förhållningssätt inom båda hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen och som är oberoende av den vuxna patientens diagnos och ålder.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Birgit Rasmussen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren