Björn Berglund

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Min forskning faller inom tre huvudområden:

  • Östersjöns utveckling under Holocen, särskilt havsytans förändringar och relation till klimatförändringar under senaste 11000 åren.
  • Vegetationsutvecklingen från senglacial tid till nutid i Norden, särskilt kolonisationen efter deglaciationen och skogsutvecklingen under Holocen.
  • Människans påverkan på landskapet under Holocen, särskilt sambandet mellan samhälle och miljö, i nordiskt och europeiskt perspektiv.
  • Traditionell agrar markanvändning och dess påverkan på landskap och biodiversitet i Skandinavien och Japan

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi
  • Miljövetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Berglund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren